[Składowe wyniku finansowego netto zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji] - Art. 44. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Składowe wyniku finansowego netto zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  44.  [Składowe wyniku finansowego netto zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji]
1. 
W zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na wynik finansowy netto składają się:
1)
wynik techniczny ubezpieczeń;
2)
różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej niezaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeń;
3)
różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami;
4)
wynik operacji nadzwyczajnych;
5)
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach, świadczeniach i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy:
1)
przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na zwiększenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
2)
zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują łącznie środki niestanowiące pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

- to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym rachunku ubezpieczeń.

3. 
Na różnicę między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami składa się w szczególności różnica między:
1)
pozostałymi przychodami finansowymi a pozostałymi kosztami finansowymi;
2)
pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi;
3)
przychodami a kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego.
4. 
Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 43 ust. 4.