[Składowe wyniku finansowego netto banku] - Art. 43. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Składowe wyniku finansowego netto banku] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  43.  [Składowe wyniku finansowego netto banku]
1. 
W bankach na wynik finansowy netto składają się:
1)
wynik działalności operacyjnej (w tym na działalności bankowej);
2)
wynik operacji nadzwyczajnych;
3)
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
2. 
Wynik działalności bankowej obejmuje: wynik z tytułu odsetek, prowizji, przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, wynik operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany.
3. 
Wynik działalności operacyjnej obejmuje wynik działalności bankowej, skorygowany o różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi, koszty działania banku, amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynik na wartości rezerw z aktualizacji.
4. 
Wynik operacji nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.