[Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz organu nadzorującego za sprawozdania jednostki] - Art. 4a. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 4a. - [Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz organu nadzorującego za sprawozdania jednostki] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  4a.  [Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz organu nadzorującego za sprawozdania jednostki]
1. 
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie.
2. 
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1.