[Odwrócenie odpisów aktualizujących] - Art. 35c. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 35c. - [Odwrócenie odpisów aktualizujących] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  35c.  [Odwrócenie odpisów aktualizujących]

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.