[Wyłączenie stosowania przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu prezentacji... - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 28b. - [Wyłączenie stosowania przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  28b.  [Wyłączenie stosowania przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych]
1. 
Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1)
25 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2)
51 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3)
50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą nie stosować przepisów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4.

2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6, oraz jednostek mikro.