[Poprawianie błędów w zapisach księgowych] - Art. 25. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Poprawianie błędów w zapisach księgowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  25.  [Poprawianie błędów w zapisach księgowych]
1. 
Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się:
1)
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki takie muszą być dokonane jednocześnie we wszystkich księgach rachunkowych i nie mogą nastąpić po zamknięciu miesiąca lub
2)
przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.
2. 
W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty dokonane w sposób określony w ust. 1 pkt 2.