[Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych] - Art. 13. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  13.  [Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych]
1. 
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
1)
dziennik;
2)
księgę główną;
3)
księgi pomocnicze;
4)
zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
5)
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
2. 
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.
3. 
Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik danych.
4. 
Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:
1)
trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania;
2)
wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia;
3)
przechowywane starannie w ustalonej kolejności.
5. 
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym.
6. 
Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.