[Podmiot prowadzący księgi rachunkowe] - Art. 11. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Podmiot prowadzący księgi rachunkowe] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  11.  [Podmiot prowadzący księgi rachunkowe]
1. 
Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę.
2. 
Jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych:
1)
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - innej jednostce sektora finansów publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.