Pytania i zadania problemowe na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2015.2216 - OpenLEX

Pytania i zadania problemowe na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2216

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 776 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją", pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, zwany dalej "egzaminem".
1.
Zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej "zespołem", najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, opracowuje test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu rozwiązania zadania problemowego, zwanymi dalej "wytycznymi".
2.
Zespół przygotowuje test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący zespołu.
1.
Członkowie zespołu zgłaszają, w postaci papierowej oraz na informatycznym nośniku danych, propozycje:
1)
pytań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy, zgodnej z wykazem tytułów aktów prawnych lub zalecanej literatury ogłoszonym na podstawie art. 8a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego;
2)
zadania problemowego wraz z wytycznymi.
2.
Podziału pracy pomiędzy członków zespołu dokonuje przewodniczący zespołu.
Członkowie zespołu uzgadniają wspólnie treść pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania problemowego wraz z wytycznymi. W razie rozbieżności, ostateczne brzmienie testu wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania problemowego wraz z wytycznymi ustala się w drodze głosowania. Decyduje większość głosów.
Przewodniczący zespołu sprawdza, czy test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu. W przypadku, gdy test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi są nieaktualne w stosunku do stanu prawnego, zespół dokonuje odpowiednich zmian w ich treści.
Przewodniczący zespołu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi na piśmie i na informatycznym nośniku danych, niezwłocznie po ich opracowaniu.
1.
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi przechowuje się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości właściwego dla organizacji egzaminu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i kartami odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi są przechowywane i drukowane w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
3.
Testy z kartami odpowiedzi, wykaz prawidłowych odpowiedzi, zadania problemowe oraz wytyczne przekazywane są Komisji odrębnie zapakowane i oznaczone. Liczba przekazanych egzemplarzy testu wraz z kartą odpowiedzi oraz zadania problemowego odpowiada liczbie osób dopuszczonych do egzaminu powiększonej o sześć egzemplarzy zapasowych, z których jeden egzemplarz zapasowy testu i jeden egzemplarz zapasowy zadania problemowego jest przeznaczony dla przewodniczącego Komisji.
1.
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe wraz z wytycznymi są przekazywane przez Ministra Sprawiedliwości przewodniczącemu Komisji w obecności jednego z członków Komisji, w formie przesyłki za potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu, w sposób uniemożliwiający nieuprawnione ujawnienie ich treści.
2.
Osoby odbierające przesyłkę sprawdzają, czy nie została ona naruszona w sposób umożliwiający ujawnienie treści testu, wykazu prawidłowych odpowiedzi, zadania problemowego, lub wytycznych. Z czynności tej sporządza się protokół, który podpisują osoby odbierające przesyłkę.
Po opracowaniu pytań i zadania problemowego, wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu sporządza protokół posiedzeń zespołu oraz czynności dotyczących przygotowywania, przechowywania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości testu wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi i zadania problemowego wraz z wytycznymi. Protokół podpisują członkowie zespołu biorący udział w wykonywaniu tych czynności, po czym umieszcza się go w aktach sprawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka (Dz. U. Nr 54, poz. 284), które traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 456 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844).