Punkty kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.801

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Wyznacza się punkty kontroli granicznej, o których mowa w art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "punktami kontroli granicznej", w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich w obszarze środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin.
2. 
Wykaz punktów kontroli granicznej, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ, W KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ KONTROLĘ URZĘDOWĄ OKREŚLONYCH ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH Z PAŃSTW TRZECICH W OBSZARZE ŚRODKÓW OCHRONNYCH PRZECIWKO AGROFAGOM ROŚLIN

Lp.Punkty kontroli granicznejWojewództwo
Ilotnisko - w przypadku transportu powietrznego
1Chopina w Warszawiemazowieckie
2Rzeszów-Jasionkapodkarpackie
3Szczecin-Goleniówzachodniopomorskie
IIport - w przypadku transportu morskiego lub rzecznego
1Elbląg - Portwarmińsko-mazurskie
2Gdańsk - Portpomorskie
3Gdynia - Portpomorskie
4Szczecin - Portzachodniopomorskie
5Świnoujście - Portzachodniopomorskie
IIIstacja - w przypadku transportu kolejowego
1Braniewowarmińsko-mazurskie
2Dorohusklubelskie
3Hrubieszówlubelskie
4Kobylanylubelskie
5Kuźnica Białostockapodlaskie
6Medykapodkarpackie
7Siemianówkapodlaskie
IVmiejsce granicznej kontroli fitosanitarnej - w przypadku przekroczenia śródlądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej
1Bezledywarmińsko-mazurskie
2Bobrownikipodlaskie
3Dorohusklubelskie
4Hrebennelubelskie
5Korczowapodkarpackie
6Koroszczynlubelskie
7Kuźnicapodlaskie
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1567) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2021 r.