Art. 7. - [Podmioty publiczne będące organizatorem] - Publiczny transport zbiorowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1343 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 8 czerwca 2023 r.
Art.  7.  [Podmioty publiczne będące organizatorem]
1. 
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej "organizatorem", właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:
1)
gmina:
a)
na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
b)
której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;
2)
związek międzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;
3)
powiat:
a)
na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
b)
któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie;
4)
związek powiatów - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;
4a)
związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;
4b)
związek metropolitalny:
a)
na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach pasażerskich,
b)
któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego;
5)
województwo:
a)
na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,
b)
właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,
c)
któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie;
6)
minister właściwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.
2. 
Jeżeli inny organizator byłby właściwy ze względu na obszar działania, a inny ze względu na zasięg przewozów, to właściwym organizatorem jest organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 4a albo 4b.
3. 
Organizator, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej.
4. 
Określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, wykonuje, w przypadku:
1)
gminy - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
2)
związku międzygminnego - zarząd związku międzygminnego;
3)
miasta na prawach powiatu - prezydent miasta na prawach powiatu;
4)
powiatu - starosta;
5)
związku powiatów - zarząd związku powiatów;
5a)
związku powiatowo-gminnego - zarząd związku powiatowo-gminnego;
5b)
związku metropolitalnego - zarząd związku metropolitalnego;
6)
województwa - marszałek województwa.