Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1944 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  45.  [Kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego]
1.  Do kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 1, oraz warunków realizacji przewozów w nich określonych są uprawnieni:
1) organizator właściwy ze względu na miejsce kontroli lub osoba przez niego upoważniona;
2) organy, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2.  Do kontroli dokumentów, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3.  Organizator właściwy ze względu na miejsce kontroli lub osoba przez niego upoważniona może dokonywać kontroli biletów. Przepis art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe stosuje się odpowiednio.