[Uprawnienia przysługujące honorowym dawcom krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii] -... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 9a. - [Uprawnienia przysługujące honorowym dawcom krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  9a.  [Uprawnienia przysługujące honorowym dawcom krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii]
1. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1)
honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
2)
honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a)
kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b)
kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne

- na podstawie biletów jednorazowych.

2. 
Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
3. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
2)
pkt 2 - jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
4. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1)
datę wydania zaświadczenia;
2)
imię i nazwisko dawcy krwi;
3)
numer PESEL dawcy krwi;
4)
informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
5. 
Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.