[Uprawnienia przysługujące zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi] - Art. 9. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Uprawnienia przysługujące zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  9.  [Uprawnienia przysługujące zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi]
1. 
Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:
1)
zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2)
zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
3)
zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
4)
posiłek regeneracyjny.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wartość kaloryczną posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi, uwzględniając ilość oddanej krwi oraz inne zabiegi związane z uodpornieniem dawcy.