[Ordery, odznaczenia i odznaki nadawane honorowym krwiodawcom] - Art. 7. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Ordery, odznaczenia i odznaki nadawane honorowym krwiodawcom] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  7.  [Ordery, odznaczenia i odznaki nadawane honorowym krwiodawcom]
1. 
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
2. 
Wraz z odznaką wydaje się legitymację zawierającą dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1.
3. 
Odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
1)
kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
2)
organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
4. 
Wniosek o nadanie odznaki zawiera:
1)
dane dawcy krwi:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c)
adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2)
informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.
5. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory:
a)
wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 3,
b)
legitymacji i odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu",
2)
sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

- mając na uwadze zapewnienie jednolitości tych wzorów oraz uwzględniając dane, które powinien zawierać wniosek, oraz objętość oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników, a także potrzebę zachowania jednolitości dokumentowania objętości oddanej krwi lub jej składników oraz sprawnego trybu nadawania odznaki.