[Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych w ramach nadzoru specjalistycznego] - Art. 32a. - Publiczna... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych w ramach nadzoru specjalistycznego] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  32a.  [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych w ramach nadzoru specjalistycznego]

Kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie nadzoru specjalistycznego, o którym mowa w art. 29, nad organizacją krwiolecznictwa prowadzonego przez Instytut lub właściwą jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.