[Obowiązek informowania o wystąpieniu poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji związanych z... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Obowiązek informowania o wystąpieniu poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników lub z ich przetoczeniem] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  22.  [Obowiązek informowania o wystąpieniu poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników lub z ich przetoczeniem]
1. 
Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, powiadomić Instytut za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 23 ust. 3a, 4a i 5a, o każdym przypadku wystąpienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji, związanych z przygotowaniem do przetoczenia krwi i jej składników, w trakcie przetaczania krwi i jej składników lub po ich przetoczeniu oraz o każdym przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby, która może być spowodowana przetoczeniem.
2. 
Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 23 ust. 3a, 4a i 5a, jest obowiązana przeprowadzić, we współdziałaniu z podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyny wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1, i podjąć działania zapobiegawcze.