[Wykonywanie przez pielęgniarkę czynności lekarza związanych z pobieraniem krwi i jej składników w sytuacjach wyjątkowych] -... - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 16a. - [Wykonywanie przez pielęgniarkę czynności lekarza związanych z pobieraniem krwi i jej składników w sytuacjach wyjątkowych] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  16a.  [Wykonywanie przez pielęgniarkę czynności lekarza związanych z pobieraniem krwi i jej składników w sytuacjach wyjątkowych]

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, czynności związane z pobieraniem krwi lub jej składników, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 oraz w art. 16 ust. 3, wykonywane przez lekarza, na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, mogą być wykonywane przez pielęgniarkę, która:

1)
przeprowadziła, pod nadzorem lekarza, co najmniej 100 kwalifikacji dawców do oddania krwi lub jej składników;
2)
posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.