Rozdział 9 - Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  9

Sposób sprawowania nadzoru oraz dokumentowania wykonywania czynności związanych z nadzorem nad psami służbowymi oraz psami służbowymi wycofanymi z użycia

§  20. 
Sprawowanie nadzoru nad psami służbowymi polega na:
1)
prowadzeniu systematycznej kontroli prawidłowości utrzymania psów służbowych co najmniej raz na pół roku i każdorazowo w przypadku zmiany stałego miejsca przebywania, chowu zwierzęcia;
2)
wdrażaniu procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 1.
§  21. 
1. 
Kontrola, o której mowa w § 20 pkt 1, obejmuje:
1)
przeprowadzanie przeglądu stanu zdrowia i kondycji, pielęgnacji i utrzymania w czystości oraz warunków utrzymania psów służbowych;
2)
sprawdzanie jakości karmy podawanej psom służbowym;
3)
sprawdzenie poddawania psów służbowych terminowym szczepieniom oraz zabiegom profilaktycznym;
4)
sprawdzenie pomieszczeń, w których przebywają psy służbowe;
5)
sprawdzenie stanu technicznego oraz utrzymania OPPS.
2. 
Nadzór, o którym mowa w § 20, prowadzą:
1)
lekarz weterynarii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
kierownik OPPS w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5.
3. 
Z czynności nadzorczych, o których mowa w § 20, sporządza się notatkę służbową i przedkłada ją do zapoznania kierownikowi rozpoznania.
4. 
Wzór notatki służbowej z przeprowadzenia kontroli prawidłowości utrzymania psów służbowych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
5. 
Kierownik rozpoznania, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Komendantowi SOP pisemną informację o stanie psów służbowych.
§  22. 
Sprawowanie nadzoru nad psami służbowymi wycofanymi z użycia polega na:
1)
prowadzeniu systematycznej kontroli prawidłowości utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia co najmniej raz na pół roku i każdorazowo w przypadku zmiany stałego miejsca przebywania, chowu zwierzęcia;
2)
wdrażaniu procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 1.
§  23. 
1. 
Kontrola, o której mowa w § 22 pkt 1, obejmuje:
1)
przeprowadzanie przeglądu stanu zdrowia i kondycji, pielęgnacji i utrzymania w czystości oraz warunków utrzymania psów służbowych wycofanych z użycia;
2)
sprawdzanie jakości karmy podawanej psom służbowym wycofanym z użycia;
3)
sprawdzanie poddawania psów służbowych wycofanych z użycia terminowym szczepieniom oraz zabiegom profilaktycznym.
2. 
Nadzór, o którym mowa w § 22, prowadzą:
1)
osoba wyznaczona przez zastępcę Komendanta SOP;
2)
lekarz weterynarii;
3)
przewodnik.
3. 
Z czynności nadzorczych, o których mowa w § 22, sporządza się notatkę służbową i przedkłada ją do zapoznania zastępcy Komendanta SOP.
4. 
Wzór notatki służbowej z przeprowadzenia kontroli prawidłowości utrzymania psa służbowego wycofanego z użycia jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.