Rozdział 3 - Tryb rekrutacji kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  3

Tryb rekrutacji kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia

§  4. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 245c ust. 4 ustawy, Komendant SOP powołuje komisję w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wobec kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia.
2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
kierownik OPPS lub wyznaczony przez kierownika rozpoznania funkcjonariusz, jako przewodniczący komisji;
2)
lekarz weterynarii;
3)
osoba wyznaczona przez kierownika logistyki.
3. 
Wybór kandydata na opiekuna psa wycofanego z użycia jest dokonywany większością głosów komisji.
4. 
Przy wyborze przez komisję kandydata na opiekuna psa wycofanego z użycia uwzględnia się motywację kandydata, warunki bytowe dla psa oraz dotychczasowe doświadczenie w sprawowaniu opieki nad psem.
5. 
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający rekomendację wybranego przez komisję kandydata na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia, który przedkłada się do zatwierdzenia zastępcy Komendanta SOP.
6. 
Zatwierdzenie przez zastępcę Komendanta SOP protokołu, o którym mowa w ust. 5, przesądza o wyborze opiekuna psa wycofanego z użycia i umożliwia powierzenie mu opieki nad psem wycofanym z użycia.
7. 
Wzór protokołu postępowania rekrutacyjnego kandydatów na opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.