Rozdział 2 - Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  2

Tryb przydzielania opiekunowi psa służbowego

§  3. 
1. 
Psa służbowego przydziela komisja, którą powołuje Komendant Służby Ochrony Państwa, zwanej dalej "SOP", na wniosek kierownika rozpoznania.
2. 
W skład komisji wchodzą:
1)
osoba wyznaczona przez kierownika rozpoznania, która jest przewodniczącym komisji;
2)
przewodnik innego psa służbowego.
3. 
Psa służbowego przydziela się kandydatowi na przewodnika lub przewodnikowi.
4. 
Przy podejmowaniu decyzji o przydzieleniu psa służbowego uwzględnia się predyspozycje, doświadczenie w opiece nad psami oraz dotychczasowy przebieg służby osoby, o której mowa w ust. 3, oraz predyspozycje i poziom wytresowania psa.
5. 
Decyzja o przydzieleniu psa służbowego podejmowana jest jednomyślnie.
6. 
W przypadku pozytywnej decyzji o przydzieleniu psa służbowego komisja sporządza protokół przydzielenia psa służbowego.
7. 
Psa służbowego przekazuje przewodniczący komisji, a opiekun psa służbowego przejmuje odpowiedzialność za psa służbowego od momentu złożenia podpisu na protokole przydzielenia psa służbowego.
8. 
Wzór protokołu przydzielenia psa służbowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.