Rozdział 10 - Tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  10

Tryb odbierania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej

§  24. 
1. 
Odebranie psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej następuje komisyjnie.
2. 
Komisję w sprawie odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia powołuje Komendant SOP na wniosek odpowiednio kierownika rozpoznania lub zastępcy Komendanta SOP.
3. 
W skład komisji w sprawie odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia wchodzą:
1)
kierownik OPPS lub osoba wyznaczona przez zastępcę Komendanta SOP, jako przewodniczący komisji;
2)
lekarz weterynarii;
3)
przewodnik niebędący opiekunem odbieranego psa.
4. 
Decyzja o odebraniu psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia jest podejmowana większością głosów.
5. 
Z czynności odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia sporządza się protokół, który zatwierdza Komendant SOP.
6. 
Wzór protokołu odebrania psa służbowego lub psa służbowego wycofanego z użycia opiekunowi lub organizacji społecznej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.