Przyznawanie ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.3.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: REFORM ROLNYCH, SKARBU I ROLNICTWA
z dnia 14 stycznia 1930 r.
o przyznawaniu ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.

Na podstawie art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 356) zarządza się co następuje:
W razie nawiedzenia nieruchomości, na którą została udzielona pożyczka w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego, kieskami żywiołowemi, jak pożar, powódź, gradobicie, zniszczenie zasiewów przez szkodniki, nieurodzaj i t. p., wreszcie w innych ważnych wypadkach, zasługujących według uznania Dyrekcji Banku na uwzględnienie, może być dłużnikowi udzielona ulga w spłacie przypadających od niego należności.
W celu uzyskania ulgi w spłacie należności, petent winien wnieść podanie z opinją starosty, stwierdzającą rodzaj klęski, lub inne nieszczęśliwe okoliczności, tudzież wysokość poniesionych przez petenta strat.

W razie potrzeby Bank może delegować na miejsce swego urzędnika, który przy ocenie wysokości straty winien uwzględnić nietylko rzeczywisty ubytek majątku, lecz także skutki gospodarcze tych strat, tudzież konieczny ewentualnie wydatek, klęską spowodowany. Do operatu sprawdzenia klęski winien być w tych wypadkach dołączony odpowiedni wniosek co do załatwienia podania petenta o ulgę.

Przy określaniu rozmiarów ulgi Bank może uwzględnić nietylko udowodniony rozmiar klęski, lecz również i jej skutki gospodarcze.
Ulgi udzielane przez Dyrekcję Państwowego Banku Rolnego mogą polegać na odroczeniu na przeciąg jednego roku lub rozłożeniu na 2 lata najwyżej dwóch rat półrocznych, licząc od dnia płatności danej raty. Odroczoną i rozłożoną na raty może być zarówno należność zaległa, jako też i przyszła.
W wypadkach ponownych klęsk mogą być udzielane na tych samych zasadach dalsze ulgi, z tem jednak, żeby łączna suma odroczonych lub rozłożonych na raty należności z tytułu udzielonej pożyczki nie przekraczała czterech rat półrocznych.
Rozłożone na raty należności rozdzielane są na równe części, które winny być uiszczone w terminach (1 kwietnia i 1 października), następujących po dniu uchwały o rozłożeniu należności na raty, poczynając od najbliższego i kończąc na tym terminie, do którego zostały rozłożone.
Uchwała o rozłożeniu na raty należności przyszłych podlega wykonaniu jedynie po zapadnięciu danego terminu, przyczem jako termin zapłaty pierwszej części rozłożonej na raty należności uważać należy następujący po racie rozłożonej termin płatności raty (1 kwietnia lub 1 października).
Pierwszy termin zapłaty rozłożonej na raty należności w ważnych wypadkach, na mocy uchwały Dyrekcji Banku, może być przeniesiony z najbliższego terminu na następny.
Gdy rozłożenie należności na raty uzależnione jest od wypełnienia jakiegokolwiek bądź warunku przez dłużnika, uchwała o rozłożeniu należności na raty staje się wykonalna z dniem wypełnienia tego warunku. Jako termin zapłaty pierwszej raty rozłożonej należności uważać należy w tych wypadkach najbliższy od dnia uprawomocnienia się uchwały termin 1 kwietnia lub 1 października.
Przy rozłożeniu na raty w wyjątkowo ważnych wypadkach należności już poprzednio odroczonych, zachować należy wskazany w § 4 prekluzyjny dwuletni termin, licząc od dnia, w którym należność winna była być zapłacona przed udzieleniem odroczenia, przyczem rozłożone na raty części poprzednio odroczonej należności podlegają zapłaceniu, poczynając od najbliższego terminu, następującego po dniu uchwały o rozłożeniu na raty.
O ile przed wykonaniem uchwały o odroczeniu lub rozłożeniu należności na raty część tej należności okaże się zapłacona, to odroczenie lub rozłożenie na raty ma zastosowanie tylko w stosunku do niezapłaconej części należności; o tle część ta będzie mniejsza od 1/10 części półrocznej raty, uchwała nie podlega wykonaniu.
Ulgi, udzielone przez Dyrekcję Państwowego Banku Rolnego w spłacie należności, przestają Bank obowiązywać z chwilą, w której pożyczka staje się w całości wymagalna wskutek naruszenia przez dłużnika warunków, zastrzeżonych przy udzieleniu pożyczki.
W razie przedterminowej spłaty części pożyczki z sumy wniesionej na tę spłatę, winny być przedewszystkiem pokryte raty zaległe i ulgowe.
Od wszystkich sum, przy których spłacie zostały udzielone ulgi, mogą być pobierane ulgowe odsetki od dnia płatności danej raty do dnia jej uiszczenia.

Wysokość tych odsetek określa się na 1/2 % miesięcznie, czyli 6% rocznie.

Przypadające od zaległych należności odsetki mogą być przez Dyrekcję Banku na skutek prośby dłużnika umorzone, o ile powody niezapłacenia w terminie tych należności zasługiwać będą na szczególne uwzględnienie.
Umorzeniu w myśl przepisów poprzedniego paragrafu mogą podlegać tylko odsetki, należne do dnia uchwały o przyznaniu ulgi, od tego zaś dnia odsetki będą pobierane od wszystkich rat ulgowych w ciągu całego okresu ulgowego.

O ile należność rozłożona zostaje na raty z umorzeniem odsetek i przytem z uzależnieniem ulgi od spełnienia przez dłużnika pewnych warunków, wskazanych w uchwale Dyrekcji, to umorzeniu podlegają odsetki, należne od dnia wykonania przez dłużnika Wspomnianych warunków.

Odsetki, obliczone od sum, wpłaconych do dnia uchwały o przyznaniu ulgi, podlegają umorzeniu jedynie w tych wypadkach, gdy w uchwale Dyrekcji Banku zostanie to wyraźnie zaznaczone.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.