§ 6. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  6. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej przyznaje funkcjonariuszowi lokal mieszkalny albo tymczasową kwaterę w miejscowości, do której funkcjonariusz został przeniesiony, albo w miejscowości pobliskiej.
2. 
Przyznany lokal mieszkalny albo tymczasowa kwatera powinny znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.