§ 3. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  3. 
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości przyznaje się lokal mieszkalny.
2. 
Na lokale mieszkalne przyznawane funkcjonariuszom przeznacza się lokale będące w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej, w tym lokale:
1)
wynajęte lub zakupione na potrzeby Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
uzyskane w wyniku działalności inwestycyjnej;
3)
uzyskane od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej.