§ 18. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 2
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. poz. 1338 oraz z 2017 r. poz. 965), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).