§ 11. - Przyznawanie świadczeń w związku z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do innej miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.440

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2018 r.
§  11. 
1. 
Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:
1)
zwrot kosztów podróży jego i członków rodziny;
2)
diety dla niego i członków rodziny;
3)
zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.
2. 
Koszty i diety, o których mowa w ust. 1, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
3. 
Funkcjonariuszowi posiadającemu w dniu przeniesienia członków rodziny, przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu nie zapewniono lokalu mieszkalnego, a jedynie tymczasową kwaterę do zamieszkania bez członków rodziny albo równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery, zwany dalej "równoważnikiem pieniężnym", w wysokości określonej dla funkcjonariuszy przenoszących się bez członków rodziny, dodatkowo przysługuje:
1)
ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, za każdy dzień przeniesienia, w wysokości 95% stawki diety, określonej w przepisach dotyczących należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiącu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem, w celu odwiedzenia członków rodziny, środkami komunikacji publicznej, wykonywanymi przez przewoźników kolejowych w klasie drugiej pociągu albo autobusowych, jeżeli brak jest połączenia kolejowego.
4. 
Ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania nie przysługuje za czas:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie;
2)
pobytu w szpitalu;
3)
zwolnień od pełnienia służby bez prawa do uposażenia;
4)
urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, urlopu zdrowotnego, wychowawczego lub bezpłatnego;
5)
podróży służbowej, z której tytułu funkcjonariusz otrzymał diety w pełnej wysokości;
6)
pobytu u członków rodziny w miejscu stałego zamieszkania - w ramach odwiedzin, o których mowa w ust. 3 pkt 2;
7)
nieobecności funkcjonariusza w służbie spowodowanej:
a)
chorobą, trwającej dłużej niż 14 dni lub
b)
sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny - w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
8)
nieobecności funkcjonariusza w służbie za okres ustalony przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357) jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego;
9)
tymczasowego aresztowania;
10)
zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych i zwolnienia od pełnienia innych obowiązków służbowych;
11)
zwolnienia od pełnienia służby w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy.
5. 
Świadczenia, o których mowa w ust. 3, nie są przyznawane:
1)
funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który przeniósł się przynajmniej z jednym członkiem rodziny;
2)
funkcjonariuszowi, któremu nie został przyznany równoważnik pieniężny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy, w wyniku:
a)
utraty lub zrzeczenia się przez funkcjonariusza prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery,
b)
bezzasadnego odmówienia przez funkcjonariusza przyjęcia lokalu mieszkalnego, który odpowiadał normom, albo tymczasowej kwatery, jeżeli lokal mieszkalny albo tymczasowa kwatera znajdowały się w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
c)
nieobecności w służbie trwającej nieprzerwanie powyżej 30 dni kalendarzowych i nieponoszenia przez funkcjonariusza, w czasie tej nieobecności, kosztów związanych z zakwaterowaniem w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.