§ 7. - Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.117 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2018 r.
§  7. 
1. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, określającą:
1)
strony umowy oraz datę i miejsce jej zawarcia;
2)
okres obowiązywania umowy;
3)
wysokość środków z KFS na finansowanie działań, o których mowa we wniosku;
4)
numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z KFS, oraz termin ich przekazania;
5)
sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków;
6)
warunki wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy;
7)
warunki zwrotu przez pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, z uwzględnieniem powodów nieukończenia określonych w art. 69b ust. 4 ustawy;
8)
warunki zwrotu przez pracodawcę środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
9)
sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
10)
odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis;
11)
zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
a)
liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, w podziale według tematyki kształcenia ustawicznego, płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze,
b)
liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu - finansowane z udziałem środków z KFS,
c)
liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin - finansowane z udziałem środków z KFS.
2. 
Do umowy dołącza się jako jej integralną część wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. 
Umowa może zostać zawarta tylko na działania wymienione w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, które jeszcze się nie rozpoczęły.