Przyznawanie rejonowym hurtownikom tytoniowym kredytów na pobór wyrobów tytoniowych w Państwowych Magazynach wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.124.1006

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 listopada 1923 r.
w przedmiocie przyznawania rejonowym hurtownikom tytoniowym kredytów na pobór wyrobów tytoniowych w Państwowych Magazynach wyrobów tytoniowych. *

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu tytoniowym z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) i w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 42, poz. 285) zarządza się co następuje:
Izby Skarbowe, a na terenie województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego Dyrekcje Okręgów Skarbowych, na terenie zaś Województwa Śląskiego Wydział Skarbowy Województwa Śląskiego uprawnione są do udzielania rejonowym hurtownikom tytoniowym, na ich prośby bez procentowego kredytu na pobór wyrobów tytoniowych w Państwowych Magazynach wyrobów tytoniowych.

Jako zabezpieczenie tego kredytu {przyjmowane będą pożyczki państwowe i inne papiery posiadające pupilarną pewność wedle ogólnie obowiązujących norm, gwarancje bankowe lub zabezpieczenia (ewikcje) hipoteczne. Na przyjęcie innych gwarancji, jak również udzielanie kredytów spłacalnych w terminach dłuższych niż niżej określono, zezwolić może wyłącznie Minister Skarbu na wniosek Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Ministerstwo Skarbu orzeka w każdym poszczególnym wypadku czy ofiarowana gwarancja bankowa, względnie papiery wartościowe stanowią dostateczne zabezpieczenie dla Skarbu Państwa. W razie złożenia przez hurtownika zabezpieczenia hipotecznego, orzeka o jego wystarczalności Prokuratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskiej (terytorjalnie kompetentny jej oddział).

Kredyt udzielany będzie na czas aż do odwołania, a zatem na cały szereg poborów, w ten jednak sposób, że sumy kredytowane przy każdym poborze płatne będą w całości najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia następnego po dniu pobrania kredytowanego towaru, a o ileby był to dzień świąteczny, w dniu poprzedzającym. Następny pobór wyrobów tytoniowych na kredyt dopuszczalny będzie dopiero po spłacie kwoty pokredytowanej przy poprzednim poborze.

Kredyt może być każdego czasu bez podania powodów odwołany przez Władze skarbowe, wymienione w § 1, względnie przez Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego.

W razie usunięcia rejonowego hurtownika względnie wypowiedzenia mu przedsiębiorstwa, zostaje tem samem odwołany kredyt.

Dotychczasowe przepisy i rozporządzenia, regulujące sprawę udzielania kredytów na pobór wyrobów tytoniowych tracą swą moc z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Rejonowi hurtownicy tytoniowi i właściciele sklepów tytoniowych, którzy korzystają z kredytów poborowych, według dotychczasowych przepisów i rozporządzeń, obowiązani są spłacić wszystkie pokredytowane sumy w terminie ich płatności, najpóźniej jednak do dni 30 od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego upoważniona jest do przyznawania kredytu na zasadach niniejszego rozporządzenia, w wyjątkowych wypadkach również nierejonowym hurtownikom tytoniowym i większym sklepom tytoniowym, przydzielonym do bezpośredniego poboru do Państwowych Magazynów wyrobów tytoniowych.
Formę i sposób udzielania kredytu, po myśli niniejszego rozporządzenia przez władze, wymienione w § 1, unormuje Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi wżycia z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 sierpnia 1927 r. od niespłaconych w przepisanym terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych będą pobierane odsetki zwłoki w wysokości 24% w stosunku rocznym, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1927 r. (Dz.U.27.64.569).