Przyznawanie pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6... - Dz.U.1974.47.292 - OpenLEX

Przyznawanie pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6 miesięcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.47.292

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 14 listopada 1974 r.
w sprawie przyznawania pracownikom przeniesionym do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej dodatków wyrównawczych przez okres do 6 miesięcy.

Na podstawie art. 217 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
Pracownikowi przeniesionemu do innej pracy wskutek objawów choroby zawodowej, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu w związku z tym przeniesieniem, przysługuje dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia za pracę przez okres do 6 miesięcy, jeżeli dotychczasowy przebieg leczenia rokuje odzyskanie przez pracownika w okresie pobierania dodatku zdolności do podjęcia pracy poprzednio wykonywanej albo innej pracy wymagającej podobnych kwalifikacji. Dodatek przysługuje w wysokości róznicy pomiędzy wynagrodzeniem uzyskiwanym przez pracownika przed przeniesieniem do innej pracy a wynagrodzeniem osiąganym po przeniesieniu.
Dodatek wyrównawczy przyznaje się na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, o którym mowa w art. 219 Kodeksu pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.