Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  9.
1. W przypadku przerwania nauki po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem pierwszej lub drugiej raty pomocy, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał żołnierz.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Minister Obrony Narodowej wstrzymuje wypłatę pomocy.