Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  6.
1. Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał żołnierz, w każdym roku szkolnym lub akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, a także imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, jeśli nie jest nim dziecko;
2) numer i datę wydania aktu zgonu żołnierza oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu.
3. Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie, w jakiej placówce oświatowej lub uczelni dziecko kontynuuje naukę, wraz ze wskazaniem ilości semestrów nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;
2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem terenowego organu administracji wojskowej, na którego ewidencji pozostawał żołnierz, o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego;
3) uwierzytelnioną kopię orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu żołnierza ze służbą oraz oznaczenie komisji wydającej to orzeczenie;
4) uwierzytelnioną kopię decyzji o przyznaniu renty rodzinnej po zmarłym żołnierzu;
5) oświadczenie o formie wypłaty świadczenia z tytułu pomocy.