Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  5. Pomoc przyznawana jest na wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", złożony przez dziecko albo jego przedstawiciela ustawowego.