Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dziecku - należy przez to rozumieć dziecko, któremu na podstawie art. 50a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin przysługuje pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.