Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.93.764

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, zwanej dalej "pomocą";
2) tryb postępowania i właściwość organu realizującego wypłatę pomocy;
3) sposób i terminy wypłaty pomocy.