§ 2. - Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.275 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2014 r.
§  2. 
1. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;
2)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
2. 
W przypadku jednostek budżetowych zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza podpisanie protokołu przyjęcia sprawozdania finansowego.