§ 1. - Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.275 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2014 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7-9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:
a)
ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub
b)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub
c)
(uchylona),
d)
ministra właściwego do spraw transportu

albo wobec których minister wymieniony w lit. a-d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.