Przyznawanie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. - Dz.U.2005.74.658 - OpenLEX

Przyznawanie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.658

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki przyznawania nagród specjalnych, zwanych dalej "nagrodami";
2)
rodzaje nagród;
3)
podmioty uprawnione do zgłaszania wniosków o nagrody;
4)
sposób i tryb postępowania w sprawie nagród.
1.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej "ministrem", przyznaje nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań:
1)
opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej;
2)
wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie;
3)
realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego;
4)
współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki;
5)
wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną;
6)
realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
7)
integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym;
8)
aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych;
9)
realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka.
2.
Minister może przyznać nagrody również za inne niż wymienione w ust. 1 wybitne, nowatorskie rozwiązania, biorąc pod uwagę ich społeczną użyteczność.
Minister przyznaje nagrody pieniężne lub w formie listu gratulacyjnego w dwóch kategoriach:
1)
indywidualnej - pracownikom socjalnym;
2)
zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
1.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać, w formie pisemnej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.
2.
Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej zawiera:
1)
dane o kandydacie:
a)
imię i nazwisko,
b)
miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,
c)
stanowisko lub funkcję,
d)
numer telefonu oraz faksu;
2)
nazwę i adres wnioskodawcy;
3)
uzasadnienie wniosku.
3.
Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej zawiera:
1)
dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody:
a)
nazwę jednostki lub podmiotu i adres,
b)
numer telefonu i faksu;
2)
nazwę i adres wnioskodawcy;
3)
uzasadnienie wniosku.
Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
1)
opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
2)
materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
3)
co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.
1.
Minister corocznie, pisemnie lub przez umieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, informuje wojewodów o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród.
2.
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub udostępniana w siedzibie urzędu wojewódzkiego w miejscu zwyczajowo przyjętym, na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
3.
Wnioski o przyznanie nagród spełniające warunki określone w § 4 i 5 wnosi się do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku.
1.
Wojewoda sprawdza pod względem formalnym każdy ze złożonych wniosków o przyznanie nagród.
2.
Wnioski, które nie zawierają wymaganej dokumentacji, wojewoda zwraca wnioskodawcy, wyznaczając na jej uzupełnienie termin 7 dni.
Sprawdzone przez wojewodę wnioski o przyznanie nagród wraz z listami kandydatów zgłoszonych do nagród indywidualnych oraz zespołowych wojewoda przekazuje do Rady Pomocy Społecznej, zwanej dalej "Radą", w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.
1.
Rada ocenia pod względem merytorycznym wnioski o przyznanie nagród.
2.
Rada formułuje propozycje nagród wraz z uzasadnieniem, które przedkłada ministrowi, w terminie do dnia 15 października każdego roku.
Minister przyznaje nagrody na podstawie ocen i propozycji, o których mowa w § 7 i 9.
Pisemne informacje o przyznaniu nagrody pieniężnej oraz nagrody w formie listu gratulacyjnego wręcza się na uroczystości, którą z okazji Dnia Pracownika Socjalnego organizuje minister.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 9), zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).