Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 i 1933) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym:
1)
szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych;
2)
sposób przeprowadzania i dokumentowania kompleksowej oceny;
3)
wzory kart oceny dokonywanej przez zespoły do spraw ewaluacji jednostek naukowych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2)
kompleksowej ocenie - należy przez to rozumieć kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych;
3)
zespole ewaluacji - należy przez to rozumieć zespół do spraw ewaluacji jednostek naukowych;
4)
jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d i f ustawy, i uczelnię, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
5)
ankiecie - należy przez to rozumieć wniosek jednostki o przyznanie kategorii naukowej;
6)
Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
7)
PAU - należy przez to rozumieć Polską Akademię Umiejętności;
8)
ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw nauki;
9)
systemie - należy przez to rozumieć system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579), wskazany przez ministra;
10)
publikacji naukowej - należy przez to rozumieć recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:
a)
opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1,
b)
prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
c)
przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski - z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);
11)
dziełach architektonicznych lub wzorniczych - należy przez to rozumieć utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne oraz utwory z zakresu sztuk projektowych i wzornictwa przemysłowego;
12)
dziełach artystycznych - należy przez to rozumieć utwory z zakresu sztuk pięknych, projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki, utwory fotograficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, choreograficzne, pantomimiczne i audiowizualne, w tym filmowe, oraz utwory z zakresu sztuk wykonawczych, w tym aktorstwo, dyrygenturę, wokalistykę, instrumentalistykę i balet;
13)
afiliacji - należy przez to rozumieć miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej;
14)
GWO - należy przez to rozumieć grupę wspólnej oceny.
1. 
Komitet przeprowadza kompleksową ocenę:
1)
jednostek - na podstawie informacji zawartych w ankiecie, której zakres określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
PAU - na podstawie informacji dotyczących jej działalności, których zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Jednostka składa ankietę w systemie, z tym że:
1)
kartę wdrożenia produktu, o której mowa w części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia i
2)
kartę aplikacji produktu, o której mowa w części B ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia

- w formie skanów dokumentów.

3. 
Dodatkowo kierownik jednostki składa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, oświadczenie, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie złożonej w systemie oraz dołączonych do niej skanach dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce.
4. 
Do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie następujących dokumentów:
1)
potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;
2)
faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody w złotych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2-4;
3)
potwierdzających zastosowanie praw ochronnych lub autorskich.
5. 
Jednostka posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, dołącza do ankiety, w formie skanu, sprawozdanie z podjętych działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych wraz z opisem uzyskanych efektów.
6. 
PAU składa w systemie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w formie skanu.
7. 
Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o terminie składania:
1)
ankiet przez jednostki;
2)
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez PAU.
8. 
Komitet przeprowadza kompleksową ocenę w terminie:
1)
6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin określony na podstawie ust. 7;
2)
3 miesięcy od dnia otrzymania ankiety - w przypadkach określonych w § 4 ust. 1.
9. 
W przypadku złożenia niespełniających wymagań formalnych:
1)
ankiety albo
2)
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- wzywa się odpowiednio jednostkę albo PAU do ich poprawienia albo uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy przyznania kategorii naukowej bez rozpoznania.

1. 
Niezależnie od terminu określonego na podstawie § 3 ust. 7 jednostka:
1)
posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę, może złożyć ankietę po upływie terminu określonego w art. 19 ust. 4 ustawy;
2)
utworzona po ostatnim terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, może złożyć ankietę po upływie 2 lat od dnia jej utworzenia;
3)
powstała w wyniku podziału jednostki posiadającej kategorię naukową albo połączenia jednostek, z których co najmniej jedna posiadała kategorię naukową, składa ankietę w terminie 60 dni od dnia:
a)
dokonania zmian organizacyjnych,
b)
wpisania do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk - w przypadku instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
c)
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku innej jednostki, posiadającej osobowość prawną;
4)
posiadająca kategorię naukową, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki albo części innych jednostek, lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, może złożyć ankietę w terminie, o którym mowa w pkt 3.
2. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nowej jednostki, która, działając w innej formie organizacyjnej, prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe przez okres co najmniej 2 lat przed dniem utworzenia w tej formie organizacyjnej, oraz jednostki utworzonej z wydzielonych organizacyjnie części innej jednostki albo innych jednostek posiadających kategorię naukową.
3. 
Do dnia przyznania nowej kategorii naukowej:
1)
jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek zachowuje kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki;
2)
jednostki powstałe w wyniku podziału jednostki zachowują kategorię naukową, jaką posiadała jednostka przed podziałem;
3)
jednostka, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki albo części innych jednostek, albo z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, zachowuje kategorię posiadaną przed przyłączeniem albo wyłączeniem.
1. 
Jednostka przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok jej złożenia.
2. 
PAU składa informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok ich złożenia.
3. 
Jednostka działająca dłużej niż 2 lata, ale krócej niż 4 lata, która nie powstała w wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, przedstawia w ankiecie informacje za cały okres swojej działalności poprzedzający rok złożenia ankiety.
4. 
Jednostka powstała w wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok jej złożenia, w tym informacje o osiągnięciach naukowych i twórczych przyporządkowanych tej jednostce, z uwzględnieniem dokonanych zmian.
Zmiana nazwy jednostki niezwiązana ze zmianami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, nie powoduje zmiany kategorii naukowej przyznanej tej jednostce działającej pod dotychczasową nazwą.
1. 
Jednostka prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych może wystąpić do ministra z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej oceny w trybie określonym w § 27.
2. 
Jednostka, o której mowa w ust. 1, przedstawia w ankiecie informacje niepodlegające ochronie.
Kompleksową ocenę jednostek przeprowadza się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)
osiągnięcia naukowe i twórcze;
2)
potencjał naukowy;
3)
praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4)
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
Kompleksową ocenę przeprowadza się w grupach nauk, o których mowa w art. 39 pkt 2-5 ustawy, obejmujących obszary wiedzy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) według następującego przyporządkowania:
1)
w grupie nauk humanistycznych i społecznych - obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych;
2)
w grupie nauk ścisłych i inżynierskich - obszar nauk ścisłych i obszar nauk technicznych oraz dyscyplinę artystyczną sztuki projektowe;
3)
w grupie nauk o życiu - obszar nauk przyrodniczych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
4)
w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej - obszar sztuki oraz dyscyplinę naukową nauki o sztuce.
1. 
Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, o których mowa w § 8 pkt 1, obejmuje następujące parametry:
1)
publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1;
2)
publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2;
3)
publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3;
4)
recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1;
5)
publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym;
6)
monografie naukowe, redakcję naukową monografii naukowych i rozdziały w monografiach naukowych;
7)
patenty na wynalazki udzielone w okresie objętym ankietą, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, oraz ich zastosowania;
8)
wynalazki wdrożone po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które zostały udzielone patenty w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem;
9)
wyłączne prawa do odmian roślin przyznane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub za granicą;
10)
wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworów z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych oraz z zakresu architektury krajobrazu;
11)
dzieła architektoniczne lub wzornicze;
12)
dzieła artystyczne;
13)
dzieła z zakresu architektury krajobrazu.
2. 
Do kompleksowej oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-6, a w przypadku dyscypliny naukowej towaroznawstwo - dodatkowo parametry określone w ust. 1 pkt 7 i 8;
2)
nauk ścisłych i inżynierskich - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-8, a w przypadku dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz dyscypliny artystycznej sztuki projektowe - dodatkowo parametry określone w ust. 1 pkt 10 i 11;
3)
nauk o życiu - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-9, a w zakresie architektury krajobrazu - dodatkowo parametry określone w ust. 1 pkt 10 i 13;
4)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-8 i 12.
3. 
W kompleksowej ocenie jednostki w zakresie kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1, uwzględnia się najwyżej punktowane osiągnięcia określone w ust. 1.
1. 
Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2)
przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3)
były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
4)
są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
5)
posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
6)
są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
7)
posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).
2. 
Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą:
1)
nagroda Prezesa Rady Ministrów;
2)
nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
3)
nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
4)
nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
5)
nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
6)
prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
7)
prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.
3. 
Do monografii naukowych nie zalicza się:
1)
monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych;
2)
powieści;
3)
zbiorów poezji;
4)
zbiorów opowiadań i reportaży;
5)
pamiętników i dzienników;
6)
wznowień monografii naukowych.
4. 
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się:
1)
rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego,
2)
odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy,
3)
hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego

- jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 1-4.

Podstawę do uznania dzieła artystycznego za wybitne stanowi prestiżowa nagroda krajowa albo zagraniczna przyznana w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim lub innym charakterystycznym dla twórczości artystycznej, a w przypadku dzieła plastycznego lub projektowego - także jego umieszczenie w prestiżowej kolekcji.
1. 
Ważona liczba publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-5, łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 i 11-13, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie, nie mogą być większe niż:

(3N-2N0)*T/48

gdzie:

N - oznacza średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez tych pracowników do celów ubiegania się przez jednostkę o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;

N0 - oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie objętym ankietą i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem: pracowników inżynieryjno-technicznych; pracowników inżynieryjnych i technicznych; pracowników, którzy w okresie objętym ankietą przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat;

T - oznacza liczbę miesięcy okresu objętego ankietą ocenianej jednostki.

2. 
Liczbę (3N-2N0)*T/48 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
3. 
Pracownikami, o których mowa w ust. 1, są w przypadku:
1)
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - pracownicy, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, zatrudnieni w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,
2)
jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - pracownicy, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933),
3)
instytutów badawczych - pracownicy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311),
4)
pozostałych jednostek - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych

- zwani dalej "pracownikami jednostki".

4. 
Liczba N jest określana:
1)
na podstawie wykazów pracowników jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę w ankiecie, zawierających informacje, o których mowa w części B ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2)
według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową składanych w każdym roku objętym ankietą

- i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez jednostkę we wnioskach, o których mowa w pkt 2, chyba że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w jednostce.

5. 
W przypadku zmniejszenia liczby N, o którym mowa w ust. 4, jednostka dokonuje w ankiecie szczegółowego wyjaśnienia powodów zaistniałych różnic.
6. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się także do jednostek:
1)
które nie składały wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w roku objętym ankietą, z tym że do określenia liczby N uwzględnia się pracowników jednostki zatrudnionych w danym roku przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku objętego ankietą;
2)
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, z tym że do określenia liczby N w latach poprzedzających rok wprowadzenia zmian organizacyjnych, w których jednostka ta nie składała wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, przyjmuje się liczbę pracowników jednostki ustaloną na dzień wejścia w życie zmian organizacyjnych.
7. 
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się publikacje naukowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-5:
1)
jeżeli ich autorzy lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N i wskazali tę jednostkę jako afiliację;
2)
autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę jako afiliację, z zastrzeżeniem, że liczba tych publikacji nie może przekroczyć 20% wartości (3N-2N0)*T/48.
8. 
Liczba publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, zaliczanych do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki nie może przekroczyć 10% wartości (3N-2N0)*T/48.
9. 
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych:
1)
jeżeli ich autorzy lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N i wskazali tę jednostkę jako afiliację;
2)
autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę jako afiliację, z zastrzeżeniem, że liczba tych monografii i rozdziałów nie może stanowić więcej niż 20% wszystkich monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w poszczególnych grupach nauk.
10. 
Liczba monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć w grupie:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - 40%,
2)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - 25%,
3)
nauk ścisłych i inżynierskich - 20%,
4)
nauk o życiu - 10%

- wartości (3N-2N0)*T/48.

11. 
Liczba dzieł artystycznych uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej nie może przekroczyć 50% wartości (3N-2N0)*T/48.
12. 
Liczba uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w grupie:
1)
nauk ścisłych i inżynierskich, w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz dyscypliny artystycznej sztuki projektowe - dzieł architektonicznych lub wzorniczych,
2)
nauk o życiu - dzieł z zakresu architektury krajobrazu

- nie może przekroczyć 20% wartości (3N-2N0)*T/48.

13. 
Liczba uwzględnianych przy kompleksowej ocenie monografii naukowych uznanych za dzieła wybitne i rozdziałów w tych monografiach, a w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej łączna liczba monografii naukowych uznanych za dzieła wybitne i rozdziałów w tych monografiach oraz dzieł artystycznych uznanych za wybitne, nie może przekroczyć 5% wartości liczby N.
14. 
Ważenie liczby publikacji naukowych, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w przypadku publikacji naukowych wieloautorskich, których autorzy są pracownikami różnych jednostek, za które jednostce przyznaje się punkty w wysokości niższej niż maksymalna liczba punktów przyznawana za publikację naukową w danym czasopiśmie naukowym:
1)
publikacja ta w liczbie osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, określonej zgodnie z ust. 1, jest uwzględniana jako wynik dzielenia liczby punktów przyznanych jednostce za tę publikację przez maksymalną liczbę punktów;
2)
przy kompleksowej ocenie uwzględnia się dodatkowo inne publikacje naukowe, aby uzupełnić liczbę osiągnięć naukowych i twórczych jednostki do liczby całkowitej.
1. 
Autor lub współautor publikacji naukowej lub monografii naukowej wskazuje jednostkę albo jednostki jako afiliację.
2. 
Przy kompleksowej ocenie nie są uwzględniane publikacje naukowe lub monografie naukowe zamieszczone przez jednostkę w wykazach, o których mowa w części B ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:
1)
więcej niż raz;
2)
jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział w monografii naukowej;
3)
niezgodnie z afiliacją wskazaną przez ich autora lub autorów.
3. 
W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wybrana przez autora. Jeżeli żadna jednostka nie została wybrana przez autora, a publikacja naukowa lub monografia naukowa zostały zamieszczone w wykazach, o których mowa w części B ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przez różne jednostki, zalicza się je do osiągnięć tej jednostki, w której autor jest uwzględniony w liczbie N.
1. 
Na potrzeby kompleksowej oceny minister ustala wykaz czasopism naukowych złożony z:
1)
części A - zawierającej tytuły czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu,
2)
części B - zawierającej tytuły krajowych czasopism naukowych, których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), niezamieszczonych w części A lub C,
3)
części C - zawierającej tytuły czasopism naukowych niezamieszczonych w części A, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych

- wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.

2. 
Ustalenie wykazu czasopism naukowych następuje na podstawie wyników ich oceny przeprowadzanej nie rzadziej niż co 2 lata.
3. 
Minister ogłasza komunikat o terminie przeprowadzenia oceny czasopism naukowych w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
4. 
Do oceny czasopism naukowych minister powołuje zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. 
Zespół dokonuje wyboru baz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, stanowiących podstawę do zamieszczenia czasopisma naukowego w części A albo C wykazu czasopism naukowych, biorąc pod uwagę:
1)
liczbę czasopism ujętych w bazie;
2)
rangę bazy w międzynarodowym środowisku naukowym;
3)
sposób kwalifikowania czasopism do ujęcia w bazie;
4)
wskaźniki bibliometryczne określone dla czasopism ujętych w bazie.
6. 
Zespół przedstawia ministrowi:
1)
proponowane katalogi baz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wraz z uzasadnieniem;
2)
proponowaną maksymalną i minimalną liczbę punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w częściach A, B i C wykazu czasopism naukowych.
7. 
Po zasięgnięciu opinii Komitetu minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:
1)
katalogi baz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;
2)
maksymalne i minimalne liczby punktów, o których mowa w ust. 6 pkt 2.
8. 
Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
9. 
Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi propozycje czasopism naukowych do zamieszczenia w poszczególnych częściach wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.
10. 
Proces oceny czasopism naukowych jest rejestrowany w systemie.
11. 
Minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach oraz okres stosowania wykazu na potrzeby kompleksowej oceny.
1. 
Ocena potencjału naukowego jednostki, o którym mowa w § 8 pkt 2, obejmuje następujące parametry:
1)
posiadanie według stanu na dzień składania ankiety uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, jeżeli w okresie objętym ankietą przeprowadzono co najmniej jedno postępowanie na podstawie tego uprawnienia;
2)
rozwój naukowy własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących pracownikami jednostki;
3)
mobilność pracowników jednostki, w tym ich pobyty naukowe w innych ośrodkach naukowych oraz podmiotach wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
4)
inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki:
a)
członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw,
b)
pełnienie przez pracowników jednostki funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1,
c)
członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe,
d)
udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną,
e)
wydawanie czasopisma naukowego zamieszczonego w części A lub C wykazu czasopism naukowych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lub 3;
5)
posiadanie laboratoriów o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja), posiadanie laboratoriów certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości;
6)
aktywność w koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację.
2. 
Sposób oceny aktywności jednostki w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Do oceny potencjału naukowego jednostki o zakresie działalności należącym do grupy:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-c i e oraz pkt 6;
2)
nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-c i e oraz pkt 5 i 6;
3)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-4 i 6.
1. 
Ocena praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki, o których mowa w § 8 pkt 3, obejmuje następujące parametry:
1)
środki finansowe wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
2)
środki finansowe uzyskane przez jednostkę, uczelnię, w skład której wchodzi jednostka, albo inny podmiot utworzony przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:
a)
opracowania na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin,
b)
komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami;
3)
środki finansowe uzyskane przez jednostkę z tytułu wykonania ekspertyz lub opracowań naukowych albo realizacji działań artystycznych, na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości;
4)
przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:
a)
wdrożenia przez inne podmioty niż oceniana jednostka wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w tej jednostce,
b)
sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce wyników prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych;
5)
aplikacje wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej prowadzonych w jednostce, zastosowanych w sferze gospodarczej lub społecznej w innych podmiotach niż oceniana jednostka.
2. 
Parametry określone w ust. 1 stosuje się do oceny jednostek o zakresie działalności należącym do wszystkich grup nauk.
3. 
Jednostka potwierdza zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie:
1)
wdrożenia - na karcie wdrożenia produktu, której zakres informacji jest określony w części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia, albo
2)
aplikacji - na karcie aplikacji produktu, której zakres informacji jest określony w części B ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Ocena pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki, o których mowa w § 8 pkt 4, obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć jednostki o znaczeniu naukowym, gospodarczym i ogólnospołecznym, z uwzględnieniem:
1)
efektów badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej o znaczeniu międzynarodowym, w tym publikacji naukowych, monografii naukowych i naukowych baz danych oraz działań artystycznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju nauki, kultury i sztuki lub dziedzictwa narodowego;
2)
udokumentowanych zastosowań wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu społecznym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym jakości i bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, zwiększania innowacyjności gospodarki, w tym posiadania statusu państwowego instytutu badawczego;
3)
osiągnięć świadczących o pozycji międzynarodowej jednostki na tle GWO, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w realizacji międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia; posiadania logo HR Excellence in Research; a w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej - także dokonań potwierdzających oddziaływanie jednostki na rozwój społeczeństwa w dłuższym przedziale czasowym;
4)
organizacji lub współorganizacji międzynarodowych konferencji (sympozjów, kongresów, warsztatów), w których co najmniej 1/3 uczestników wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe; organizacji lub współorganizacji krajowych konferencji (sympozjów, kongresów, warsztatów), w których wzięli udział przedstawiciele co najmniej 5 jednostek; upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki; działalności popularnonaukowej.
2. 
W przypadku jednostek niejednorodnych, o których mowa w § 20 ust. 5, ocena pozostałych efektów działalności naukowej i artystycznej obejmuje nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu naukowym, gospodarczym i ogólnospołecznym w każdym z obszarów wiedzy, w których jednostka prowadzi działalność naukową lub badawczo-rozwojową.
Kompleksową ocenę PAU przeprowadza się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)
działalności wydawniczej obejmującej parametry:
a)
wydawane czasopisma naukowe, serie wydawnicze i monografie naukowe,
b)
wydawnictwa źródłowe;
2)
potencjału naukowego obejmującego parametry:
a)
liczbę członków, w tym członków czynnych, członków korespondentów i członków zagranicznych,
b)
liczbę wydziałów i liczbę ich członków,
c)
liczbę komisji przy wydziałach i liczbę ich członków,
d)
liczbę komisji międzywydziałowych i liczbę ich członków,
e)
liczbę realizowanych projektów badawczych;
3)
efektów materialnych działalności naukowej obejmujących parametr w postaci wysokości środków finansowych pozyskanych na działalność naukową ze innych źródeł niż środki finansowe na naukę;
4)
pozostałych efektów działalności naukowej obejmujących parametry:
a)
liczbę zorganizowanych konferencji naukowych,
b)
upowszechnianie osiągnięć nauki,
c)
współpracę z zagranicą w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę,
d)
współpracę z krajowymi jednostkami w zakresie prowadzonych badań naukowych,
e)
liczbę przyznanych stypendiów na prowadzenie badań naukowych,
f)
liczbę przyznanych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,
g)
wsparcie społecznego ruchu naukowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Kompleksową ocenę przeprowadza się w GWO.
2. 
Komitet ustala składy poszczególnych GWO, przyporządkowując do nich jednostki, które złożyły ankiety w terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości i rodzaju jednostek, określonych w szczególności na podstawie analizy publikacji naukowych ich pracowników oraz uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, a także dziedzin nauki albo dziedzin sztuki, w których pracownicy ocenianych jednostek uzyskali stopnie lub tytuły naukowe albo stopnie lub tytuły w zakresie sztuki.
3. 
Do oceny jednostek niejednorodnych Komitet tworzy odrębne GWO, po jednej dla każdego rodzaju jednostek.
4. 
Jednostki reprezentujące różne dziedziny nauki albo sztuki w ramach tego samego obszaru wiedzy nie mogą być uznane za jednostki niejednorodne.
5. 
Komitet uznaje jednostkę za jednostkę niejednorodną, jeżeli stopień niejednorodności, określony jako udział pracowników jednostki prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w innych obszarach wiedzy niż obszar wiedzy dominujący dla danej jednostki w liczbie N, wynosi co najmniej 35%. Jako obszar wiedzy dominujący dla danej jednostki uznaje się obszar wiedzy, w którym większość pracowników jednostki uwzględnionych w liczbie N prowadzi działalność naukową lub badawczo-rozwojową.
6. 
Minister ogłasza projekt składów GWO w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
7. 
Jednostki mogą zgłaszać do Komitetu zastrzeżenia dotyczące ich przyporządkowania do danej GWO, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia projektu składów GWO. Po rozpatrzeniu przez Komitet zgłoszonych zastrzeżeń minister ogłasza składy poszczególnych GWO w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
8. 
Komitet, na wniosek zespołu ewaluacji, może zmienić przyporządkowanie jednostki do GWO, jeżeli przeprowadzona podczas kompleksowej oceny analiza informacji przedstawionych w ankiecie uzasadnia jej przyporządkowanie do innej GWO, ze względu na charakter osiągnięć naukowych i twórczych oraz innych efektów działalności naukowej i artystycznej tej jednostki.
1. 
Właściwa komisja Komitetu określa dla każdej GWO, z wyjątkiem GWO złożonych z jednostek niejednorodnych, po jednej jednostce referencyjnej dla kategorii naukowych A i B. Jednostka referencyjna oznacza zestaw 4 referencyjnych wartości ocen punktowych określonych dla każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, służących kwalifikacji jednostek do kategorii naukowych A, B lub C.
2. 
Wartości ocen referencyjnych uwzględniają w szczególności osiągnięcia jednostek w danej GWO w zakresie poszczególnych kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, oraz pozycję nauki polskiej w skali międzynarodowej w dyscyplinach naukowych lub artystycznych reprezentowanych przez jednostki w danej GWO określoną na podstawie informacji z baz danych bibliometrycznych.
3. 
Komitet ustala dla każdej GWO propozycje wartości ocen referencyjnych. Przewodniczący Komitetu przedstawia te propozycje ministrowi do zatwierdzenia.
4. 
Zatwierdzone przez ministra wartości ocen referencyjnych dla poszczególnych GWO obowiązują do czasu kolejnej kompleksowej oceny przeprowadzonej w terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7.
1. 
Zespół ewaluacji przyznaje jednostce odrębną ocenę w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8.
2. 
Zespół ewaluacji przyznaje jednostce oceny, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez właściwą komisję Komitetu.
3. 
Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny w karcie oceny jednostki.
4. 
Wzór karty oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
2)
nauk ścisłych i inżynierskich - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3)
nauk o życiu - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
4)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
5. 
Przewodniczący zespołu ewaluacji przekazuje kartę oceny jednostki właściwej komisji Komitetu.
6. 
Komisja Komitetu określa kategorię naukową A, B albo C proponowaną dla jednostki, na podstawie porównania ocen, o których mowa w ust. 1, z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO dla kategorii naukowych A i B w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, stosując algorytm określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
7. 
Nieujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A obliczony według wzoru, o którym mowa w ust. 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A. Ujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej C. Wynik punktowy porównania ocenianej jednostki z jednostkami referencyjnymi dla kategorii naukowych A i B niestanowiący podstawy do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowych A albo C stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej B.
8. 
Do porównywania ocen, o którym mowa w ust. 6, wykorzystuje się ważoną relację przewyższania, o której mowa w ust. 3 i 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia.
1. 
Komitet określa propozycję kategorii naukowej dla jednostki niejednorodnej na podstawie porównania ocen uzyskanych przez tę jednostkę w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny z odpowiadającymi im wartościami ocen jednostek referencyjnych dla danej jednostki niejednorodnej - jednej dla kategorii naukowej A i jednej dla kategorii naukowej B.
2. 
Wartości ocen jednostek referencyjnych dla danej jednostki niejednorodnej wyznacza się jako średnie ważone ocen jednostek referencyjnych zatwierdzonych dla GWO utworzonych z jednostek tego samego rodzaju co oceniana jednostka niejednorodna i prowadzących działalność w obszarach wiedzy właściwych dla działalności naukowej danej jednostki niejednorodnej.
3. 
Ocenę jednostki niejednorodnej przeprowadzają zespoły ewaluacji, o których mowa w § 22 ust. 1, właściwe dla rodzaju jednostki oraz obszarów wiedzy, w ramach których prowadzą działalność naukową lub badawczo-rozwojową pracownicy jednostki.
4. 
Do oceny jednostki niejednorodnej stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2-5, 7 i 8.
5. 
Sposób ustalania wartości ocen jednostek niejednorodnych oraz wartości ocen jednostek referencyjnych dla jednostek niejednorodnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
1. 
W celu wyłonienia jednostek kategorii naukowej A+ właściwa komisja Komitetu przeprowadza dodatkową, ekspercką ocenę działalności jednostek, których wynik punktowy porównania z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A w danej GWO stanowi podstawę do ich zaliczenia do kategorii naukowej A. Propozycja przyznania jednostce kategorii naukowej A+ wymaga uzasadnienia.
2. 
Kategoria naukowa A+ może być przyznana jednostce, która:
1)
znajduje się wśród 15% jednostek najwyżej ocenionych w ramach kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1, lub która uzyskała w ramach tego kryterium ocenę o wartości nie mniejszej niż 85% najwyższej oceny w danej GWO oraz
2)
wyróżnia się spośród jednostek, o których mowa w ust. 1, jakością i efektami prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej.
3. 
Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio, w zależności od specyfiki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej lub działalności artystycznej w danej GWO, następujące kryteria:
1)
znaczenie osiągnięć uwzględnianych w ramach kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1, dla rozwoju dyscypliny naukowej lub dziedziny nauki albo dyscypliny artystycznej lub dziedziny sztuki, w szczególności publikacji naukowych, a także monografii naukowych lub dzieł artystycznych wskazanych przez jednostkę jako wybitne i mogących mieć wpływ na podejmowanie nowych kierunków badań naukowych lub działalności artystycznej, na podstawie następujących wskaźników:
a)
średniej wartości ocen 25% osiągnięć jednostki najwyżej ocenionych w ramach kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1,
b)
liczby wysoko punktowanych publikacji naukowych, powstałych w okresie objętym ankietą, których pierwszy autor, autor korespondujący albo co najmniej połowa autorów, są zatrudnieni w ocenianej jednostce;
2)
udział w upowszechnianiu osiągnięć naukowych lub artystycznych, w szczególności w skali międzynarodowej, w tym działalność wydawniczą jednostki obejmującą ważne dla dyscypliny naukowej lub dziedziny nauki albo dyscypliny artystycznej lub dziedziny sztuki czasopisma naukowe i serie wydawnicze;
3)
udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej;
4)
znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez znaczące w skali międzynarodowej wynalazki i wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
5)
osiągnięcia naukowe i artystyczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społecznego kraju, ochrony dziedzictwa narodowego lub rozwoju kultury i sztuki;
6)
udział w realizacji międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich koordynacji.
4. 
Właściwa komisja Komitetu przyznaje jednostce odrębne oceny w ramach każdego z kryteriów, o których mowa w ust. 3, w skali od 0 do 50 punktów i uzasadnia wysokość przyznanych ocen.
5. 
Liczba jednostek posiadających kategorię naukową A+ w danej GWO zależy od pozycji międzynarodowej polskiej nauki w dziedzinach nauki albo sztuki reprezentowanych przez jednostki oceniane w danej GWO.
Właściwa komisja Komitetu podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ocenionych jednostek, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu.
1. 
Kompleksową ocenę PAU przeprowadza zespół ewaluacji powołany na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych.
2. 
Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny PAU w karcie oceny. Wzór karty oceny PAU określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
3. 
Kartę oceny PAU Przewodniczący zespołu ewaluacji przekazuje Komisji, o której mowa w ust. 1.
4. 
Komisja, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla PAU.
1. 
Kompleksową ocenę jednostek prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przeprowadza się w 2 etapach.
2. 
W pierwszym etapie jednostka, o której mowa w ust. 1, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w trybie określonym w § 22-24.
3. 
W drugim etapie ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności na podstawie poziomu naukowego prowadzonych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników.
4. 
Ocenę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza w siedzibie jednostki zespół ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne", uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948), w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zespół ewaluacji przedstawia ustalenia z przeprowadzonej oceny w formie opinii, którą przekazuje właściwej komisji Komitetu.
5. 
Właściwa komisja Komitetu, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, i opinii, o której mowa w ust. 4, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla ocenianej jednostki i niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu.
1. 
Komitet określa GWO, w ramach której przeprowadza się kompleksową ocenę jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Zespół ewaluacji przyznaje jednostce, o której mowa w § 4 ust. 1, odrębne oceny w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez właściwą komisję Komitetu.
3. 
Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1, zgodnie z § 22 ust. 3-5.
4. 
Do karty oceny jednostki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zespół ewaluacji dołącza ocenę efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych.
5. 
Do ustalenia kategorii naukowych jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 6-8, § 23-25 i § 27.
6. 
Właściwa komisja Komitetu proponuje kategorię naukową dla jednostki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, uwzględniając ocenę efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych.
W trakcie przeprowadzania kompleksowej oceny Komitet może wezwać jednostkę albo PAU do przedstawienia wskazanych dokumentów w postaci papierowej w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji przedstawionych w ankiecie albo informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
1. 
Kompleksową ocenę dokumentuje się w postaci elektronicznej w systemie oraz w postaci papierowej.
2. 
W systemie dokumentuje się:
1)
karty oceny jednostek i PAU;
2)
wyniki kwalifikacji formalnej oraz oceny dokonanej przez zespoły ewaluacji poszczególnych osiągnięć przedstawionych przez jednostkę w ankiecie oraz przez PAU w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3)
wyniki punktowe porównania wartości ocen przyznanych jednostkom z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny w danej GWO;
4)
kategorie naukowe proponowane dla jednostek i PAU przez właściwe komisje Komitetu;
5)
kategorie naukowe przyznane jednostkom i PAU przez ministra;
6)
składane do ministra wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania kategorii naukowej i wyniki ich rozpatrzenia.
3. 
W postaci papierowej dokumentuje się:
1)
karty oceny jednostek i PAU;
2)
oceny efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dokonane przez zespoły ewaluacji;
3)
opinie, o których mowa w § 27 ust. 4;
4)
uchwały właściwych komisji Komitetu w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla jednostek i PAU;
5)
uchwały Komitetu w sprawie opinii na temat wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 6.
Do postępowań w sprawie przyznania kategorii naukowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
1. 
Przy kompleksowej ocenie za lata 2013-2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126).
2. 
W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013-2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.
3. 
Minister ogłosi wykaz, o którym mowa w ust. 1, w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.
Przy kompleksowej ocenie za lata 2013-2016 w ramach parametru, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W ANKIECIE

A. DANE PODSTAWOWE:

1. OKRES OBJĘTY ANKIETĄ

2. DANE JEDNOSTKI

1) nazwa, a w przypadku wprowadzenia w okresie objętym ankietą zmian organizacyjnych polegających na:

a) podziale albo połączeniu jednostek - dodatkowo nazwa jednostki przed podziałem albo nazwy jednostek, które zostały połączone,

b) włączeniu do jednostki innej jednostki albo innych jednostek - dodatkowo nazwy jednostek włączonych;

2) adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo);

3) adres strony www;

4) numer telefonu;

5) adres poczty elektronicznej;

6) kod jednostki w Systemie Informacji o Nauce;

7) rodzaj jednostki (podstawowa jednostka organizacyjna uczelni; uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych; instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów; inna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f ustawy);

8) reprezentowane dyscypliny naukowe albo dyscypliny artystyczne, dziedziny nauki albo dziedziny sztuki i obszary wiedzy;

9) data utworzenia (założenia);

10) organ nadzorujący;

11) numer REGON i numer KRS;

12) kategoria naukowa.

3. INFORMACJA O KIEROWNIKU JEDNOSTKI

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe (pełnione funkcje);

3) numer telefonu służbowego;

4) adres poczty elektronicznej.

4. INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU W JEDNOSTCE OBOWIĄZKOWEGO ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU

Dotyczy jednostek, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem przeprowadzenia audytu otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego w łącznej wysokości przekraczającej 1 000 000 zł.

Informacja zawiera: datę przeprowadzenia audytu, nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt oraz datę przekazania ministrowi sprawozdania z audytu.

B. DANE DO PRZEPROWADZENIA KOMPLEKSOWEJ OCENY

1. ZATRUDNIENIE PRZY PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH

Wykaz pracowników jednostki zatrudnionych w poszczególnych latach objętych ankietą przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,

2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.),

3) w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.),

4) w przypadku pozostałych jednostek - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych

- ustalony na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych na potrzeby ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową albo zgodnie z § 13 ust. 6 rozporządzenia.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- stopień albo tytuł naukowy albo stopień albo tytuł w zakresie sztuki wraz z datą jego uzyskania,

- obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki i dyscyplinę naukową lub artystyczną określone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.), dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez pracownika jednostki,

- numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i kraj jego wydania,

- wymiar czasu pracy,

- stanowisko,

- datę zatrudnienia oraz datę zakończenia zatrudnienia (jeżeli dotyczy) na danym stanowisku,

- datę złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 4c ust. 11 ustawy.

W przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce, pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce.

Na podstawie wykazu pracowników jednostki oraz informacji zawartych w ankiecie system określa liczby N i N0, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia.

Do wykazu pracowników jednostki załącza się wyjaśnienie, o którym mowa w § 13 ust. 5 rozporządzenia.

2. PUBLIKACJE NAUKOWE I MONOGRAFIE NAUKOWE

1) wykazy publikacji naukowych:

a) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,

b) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,

c) w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,

d) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia,

e) o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Wykazy zawierają:

- imiona i nazwisko autora albo autorów publikacji naukowej, będących pracownikami jednostki, wraz z informacją o wskazaniu jednostki jako afiliacji, oraz liczbę autorów niebędących pracownikami jednostki,

- nazwę czasopisma naukowego,

- ISSN, eISSN albo DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),

- tytuł publikacji naukowej,

- język publikacji naukowej,

- rok wydania,

- tom lub zeszyt,

- numery stron.

Wykazy zawierają również imiona i nazwisko autora albo autorów publikacji naukowej, niebędących pracownikami jednostki, jeżeli publikacja została zgłoszona do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zgodnie z § 13 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia, oraz obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez te osoby (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia).

W wykazie publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, należy podać dodatkowo objętość publikacji naukowej w arkuszach wydawniczych.

W wykazie publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, w tym wydanych w formie monografii naukowych, należy podać dodatkowo:

- nazwę konferencji naukowej,

- datę rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej,

- państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa,

- informację o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection,

- ISBN, ISMN albo DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), jeżeli publikacja naukowa będąca materiałem z konferencji naukowej została opublikowana w formie monografii naukowej.

2) wykazy:

a) monografii naukowych,

b) rozdziałów w monografiach naukowych.

Wykazy zawierają:

- imiona i nazwisko autora albo autorów monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, będących pracownikami jednostki, wraz z informacją o wskazaniu jednostki jako afiliacji oraz liczbę autorów niebędących pracownikami jednostki, a w przypadku rozdziałów w monografiach naukowych - dodatkowo liczbę wszystkich autorów monografii naukowej,

- nazwę wydawcy,

- tytuł monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej,

- język publikacji,

- rok wydania,

- ISBN, ISMN albo DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),

- objętość w arkuszach wydawniczych monografii naukowej, a w przypadku rozdziału w monografii naukowej - objętość tego rozdziału i całej monografii naukowej,

- informację, czy jako rozdział w monografii naukowej zostało wprowadzone hasło w wydawnictwie encyklopedycznym lub słownikowym,

- informację, czy autorstwo rozdziałów w monografii naukowej jest oznaczone,

- imiona i nazwisko redaktora naukowego monografii naukowej, będącego pracownikiem jednostki.

Wykazy zawierają również imiona i nazwisko autora albo autorów monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, niebędących pracownikami jednostki, jeżeli monografia naukowa lub rozdział w monografii naukowej zostały zgłoszone do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zgodnie z § 13 ust. 9 pkt 2 rozporządzenia, oraz obszar wiedzy dominujący w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez te osoby (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia).

3) wykaz monografii naukowych proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła wybitne.

Wykaz zawiera:

- pozycję w wykazie monografii naukowych albo pozycję w wykazie rozdziałów w monografiach naukowych,

- tytuł monografii naukowej,

- nazwę organu lub instytucji przyznających nagrodę,

- nazwę nagrody,

- rok przyznania nagrody,

- uzasadnienie przyznania nagrody wskazane przez organ lub instytucję przyznające nagrodę.

3. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA

1) wykaz patentów na wynalazek udzielonych w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielonych za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku.

Wykaz zawiera:

- nazwę wynalazku,

- imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wynalazku, będących pracownikami jednostki,

- numer patentu,

- datę udzielenia patentu,

- informację, czy wynalazek został wdrożony,

- miejsce wdrożenia wynalazku,

- nazwę podmiotu wdrażającego,

- rok wdrożenia.

Wynalazek może być zgłoszony tylko raz.

2) wykaz wynalazków wdrożonych po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem zostały udzielone patenty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku.

Wykaz zawiera:

- nazwę wynalazku,

- imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wynalazku, będących pracownikami jednostki,

- numer patentu,

- datę udzielenia patentu,

- miejsce wdrożenia wynalazku,

- nazwę podmiotu wdrażającego,

- rok wdrożenia wynalazku.

3) wykaz patentów na wynalazek udzielonych w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku.

Wykaz zawiera:

- nazwę wynalazku,

- imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wynalazku, będących pracownikami jednostki,

- numer patentu,

- datę udzielenia patentu,

- nazwę podmiotu, na rzecz którego udzielono patentu na wynalazek,

- informację, czy wynalazek został wdrożony,

- miejsce wdrożenia wynalazku,

- nazwę podmiotu wdrażającego,

- rok wdrożenia.

Wynalazek może być zgłoszony tylko raz.

4) wykaz praw ochronnych na wzór użytkowy lub znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielonych przez Urząd Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest ich twórca albo współtwórca.

Wykaz zawiera:

- nazwę prawa ochronnego,

- imiona i nazwisko twórcy albo współtwórcy wzoru użytkowego, znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, będących pracownikami jednostki,

- numer prawa ochronnego,

- datę udzielenia prawa ochronnego,

- informację, czy wzór został wdrożony,

- miejsce wdrożenia,

- nazwę podmiotu wdrażającego,

- rok wdrożenia.

Prawo ochronne może być zgłoszone tylko raz.

5) wykaz wykorzystanych autorskich praw majątkowych przysługujących jednostce lub jej pracownikom do utworu będącego wynikiem działalności twórczej w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe i w zakresie architektury krajobrazu.

Wykaz zawiera:

- nazwę praw autorskich do utworu,

- imiona i nazwisko autora albo autorów utworu, będących pracownikami jednostki,

- informację o miejscu i sposobie wykorzystania utworu,

- nazwę podmiotu, który wykorzystał utwór,

- rok wykorzystania utworu.

Prawo autorskie może być zgłoszone tylko raz.

6) wykaz wyłącznych praw do odmian roślin przyznanych jednostce przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub za granicą.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów odmiany rośliny, będących pracownikami jednostki,

- nazwę rośliny,

- nazwę odmiany rośliny,

- rok uzyskania prawa do odmiany rośliny,

- podmiot przyznający prawo do odmiany rośliny.

Prawo do odmiany rośliny może być zgłoszone tylko raz.

4. DZIEŁA ARTYSTYCZNE

Dotyczy dzieł artystycznych rozpowszechnionych po raz pierwszy w okresie objętym ankietą.

Dzieło artystyczne może być wykazane w ankiecie tylko raz.

1) autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (orkiestra symfoniczna, także z solistami, chórem lub elektroniką) trwającego nie krócej niż 20 minut (wykonanie, nagranie lub wydanie); prawykonanie utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą (dyrygent, solista, z wyłączeniem partii solowych wykonywanych przez członków orkiestry i chóru); autorstwo dużej formy choreograficznej trwającej nie krócej niż 40 minut; wiodąca rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub baletowym.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu).

2) autorstwo dzieła plastycznego rozpowszechnionego w przestrzeni publicznej, realizacji multimedialnej, cyklu prac plastycznych, dzieła konserwatorskiego wraz z projektem i dokumentacją; autorstwo znaczącego dzieła z zakresu sztuk projektowych (potwierdzone dowodem sprzedaży projektu) lub dzieła nagrodzonego na prestiżowej wystawie lub w prestiżowym konkursie.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu).

3) reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii lub zdjęć, montaż lub pierwszoplanowa rola - w przypadku filmu trwającego nie krócej niż 70 minut, zaprezentowanego w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; reżyseria, autorstwo scenografii lub pierwszoplanowa rola - w przypadku widowiska teatralnego trwającego nie krócej niż 70 minut.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu).

4) autorstwo średniej lub małej formy muzycznej (utworu orkiestrowego, kameralnego, chóralnego, solowego lub realizowanego elektronicznie - wykonanie, nagranie lub wydanie); autorstwo muzyki do filmu mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym; autorstwo średniej lub małej formy choreograficznej w obsadzie kameralnej lub solowej, trwającej nie krócej niż 20 minut; prawykonanie średniej lub małej formy muzycznej (dyrygent, solista, zespół 2-4 wykonawców, z wyłączeniem partii solowych wykonywanych przez członków orkiestry i chóru); premierowy recital muzyczny; prowadzenie (dyrygentura) premierowego koncertu symfonicznego, spektaklu operowego lub baletowego; nagranie autorskiej płyty lub albumu CD, DVD, BLU-RAY (dyrygent, solista, zespół 2-4 wykonawców, reżyser dźwięku) w renomowanej firmie producenckiej; autorstwo dźwięku form fonograficznych lub audiowizualnych (np. filmu, spektaklu, słuchowiska, koncertu, projektu multimedialnego); autorstwo libretta-scenariusza spektaklu w zakresie rytmiki i tańca; drugoplanowa rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub baletowym.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą; w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu).

5) autorstwo dzieła plastycznego prezentowanego w obiegu galeryjnym; indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną (z wyłączeniem uczelni macierzystej); autorstwo dzieła z zakresu sztuk projektowych (potwierdzone dowodem sprzedaży projektu) lub dzieła przedstawionego na wystawie lub w konkursie; autorstwo mniejszych prac konserwatorskich; projekt konserwatorski; konserwacja lub rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą).

6) reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii lub zdjęć, montaż lub pierwszoplanowa rola - w przypadku filmu trwającego od 3 do 70 minut, mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z wyłączeniem seriali telewizyjnych); reżyseria, autorstwo scenografii lub pierwszoplanowa rola - w przypadku widowiska teatralnego trwającego nie dłużej niż 70 minut; rola drugoplanowa (z wyłączeniem epizodów i statystów) w filmie pełnometrażowym lub spektaklu teatralnym.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą).

7) inne rodzaje dzieł artystycznych rozpowszechnianych w formie publikacji (np. katalogi z wystaw o objętości co najmniej 3 arkuszy wydawniczych), nagrania albo publicznej prezentacji poza jednostką; kierownictwo produkcji - w przypadku filmu trwającego nie krócej niż 3 minuty, mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z wyłączeniem seriali telewizyjnych); pełnienie funkcji kuratora wystawy.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła,

- zakres rozpowszechniania dzieła (w kraju; za granicą).

8) wykaz dzieł artystycznych spośród ujętych w wykazach, o których mowa w pkt 1-3, proponowanych przez jednostkę do uznania za dzieła wybitne.

Wykaz zawiera:

- numer wykazu dzieł artystycznych (1, 2 albo 3) i pozycję w wykazie,

- tytuł dzieła,

- nazwę organu albo instytucji przyznającej nagrodę,

- nazwę nagrody,

- rok przyznania nagrody,

- nazwę prestiżowej kolekcji, w której umieszczono dzieło artystyczne.

5. DZIEŁA ARCHITEKTONICZNE LUB WZORNICZE

Dotyczy dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz dyscypliny artystycznej sztuki projektowe w grupie nauk ścisłych i inżynierskich.

1) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych; projekty budowli o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego; projekty budowli o charakterze obiektów użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym; plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

2) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach krajowych; prace wyróżnione w konkursach międzynarodowych; projekty budowli wielofunkcyjnych oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowania obejmujące zwarty obszar nie mniejszy niż 10 ha); dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją; studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa albo częściowa obejmująca modyfikację co najmniej 60% ustaleń na terenie gminy); studia regionalne o zasięgu co najmniej gminnym (np. rewaloryzacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii lub ochrony krajobrazu).

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

3) prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych; projekty budowli wymagających szczególnych rozwiązań inżynierskich (np. projekty budynków wysokościowych); miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowania obejmujące zwarty obszar nie mniejszy niż 10 ha); studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa albo częściowa obejmująca modyfikację co najmniej 60% ustaleń na terenie gminy).

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

4) prace wyróżnione w konkursach krajowych; projekty budowli o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu trudności; projekty budynków niskich o małym stopniu trudności, o prostej, jednorodnej funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (opracowania obejmujące zwarty obszar mniejszy niż 10 ha); studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie lokalna zmiana); studia regionalne o zasięgu lokalnym lub gminnym (np. rewaloryzacyjne, dotyczące odnawialnych źródeł energii lub ochrony krajobrazu).

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

6. DZIEŁA Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dotyczy architektury krajobrazu w grupie nauk o życiu.

1) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych; projekty obiektów architektury krajobrazu o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego i technologicznego; projekty obiektów architektury krajobrazu o charakterze obiektów użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym; studia krajobrazowe do planów zagospodarowania przestrzennego województw; plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

2) dzieła wykorzystujące dorobek nauki: prace nagrodzone w konkursach krajowych; prace wyróżnione w konkursach międzynarodowych; projekty obiektów architektury krajobrazu o bardzo złożonych wymaganiach przyrodniczych, artystycznych, społecznych, funkcjonalnych i technologicznych; dzieła konserwatorskie wraz z dokumentacją; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny zieleni; studia krajobrazowe do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zmiana całościowa); studia regionalne o zasięgu co najmniej gminnym (np. ochrony krajobrazu lub ochrony dziedzictwa kulturowego); opracowania ekofizjograficzne; studia krajobrazowe; prognozy oddziaływań na środowisko ustaleń planistycznych miejscowych planów lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; opracowania strategii rozwoju w skali co najmniej miasta lub gminy.

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

3) prace nagrodzone w konkursach międzynarodowych lub krajowych; projekty obiektów architektury krajobrazu wymagające szczególnych rozwiązań przyrodniczych, artystycznych, społecznych i inżynierskich (np. dotyczących zagospodarowania wód opadowych na terenach osiedli mieszkaniowych lub w przestrzeniach publicznych); miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny zieleni; studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w obszarze jednostki krajobrazowej).

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

4) prace wyróżnione w konkursach krajowych; projekty niewielkich obiektów architektury krajobrazu o małym stopniu trudności i prostej, jednorodnej funkcji (np. ogrodu przydomowego, wystawowego, tymczasowego lub wspólnotowego albo otoczenia obiektu użyteczności publicznej); miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni (w obszarze części jednostki krajobrazowej); studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wyłącznie lokalna zmiana).

Wykaz zawiera:

- imiona i nazwisko autora albo autorów dzieła, będących pracownikami jednostki,

- tytuł dzieła,

- rodzaj dzieła,

- charakterystykę dzieła,

- miejsce realizacji dzieła,

- rok realizacji dzieła.

7. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ORAZ STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI

1) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki (na dzień złożenia ankiety);

2) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki (na dzień złożenia ankiety).

Wykazy zawierają:

- nazwę uprawnienia,

- dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy,

- liczbę postępowań przeprowadzonych na podstawie każdego uprawnienia w okresie objętym ankietą, nawet jeżeli nie zakończyły się nadaniem stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki.

8. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ

1) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w tej jednostce.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- datę uzyskania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

2) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki w innej jednostce.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- datę uzyskania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,

- nazwę jednostki, w której uzyskano stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

3) wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki, w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki, w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera następujące dane osoby:

- imiona i nazwisko,

- datę uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

4) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w jednostce.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- datę uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,

- wiek w dniu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

5) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki w innej jednostce.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- datę uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,

- wiek w dniu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,

- nazwę jednostki, w której uzyskano stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

6) wykaz postępowań habilitacyjnych osób niebędących pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych podjęciem uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera następujące dane osoby:

- imiona i nazwisko,

- datę uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,

- wiek w dniu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

7) wykaz pracowników jednostki, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali tytuł naukowy profesora albo tytuł profesora sztuki.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- datę uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,

- wiek w dniu uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

8) wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera następujące dane osoby:

- imiona i nazwisko,

- datę uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,

- wiek w dniu uzyskania tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki,

- dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki oraz obszar wiedzy.

9. MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW

1) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities lub w renomowanym ośrodku naukowym lub artystycznym niebędącym uczelnią, w tym w ramach prestiżowego stypendium, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki,

- nazwę i adres podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna,

- datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej.

2) wykaz pracowników jednostki biorących udział w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym innym niż wymieniony w pkt 1, w jednostce kategorii naukowej A+ lub A, lub w podmiocie wdrażającym wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, jeżeli zakończenie tego udziału nastąpiło w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera następujące dane pracownika jednostki:

- imiona i nazwisko,

- tytuł zawodowy, stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki,

- nazwę i adres podmiotu, w którym były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna,

- kategorię naukową jednostki, w której były prowadzone badania naukowe lub działalność artystyczna (jeżeli dotyczy),

- datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej.

3) wykaz osób biorących udział przez okres co najmniej 3 miesięcy w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed rozpoczęciem udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej w ocenianej jednostce, jeżeli jego zakończenie nastąpiło w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera następujące dane osoby:

- imiona i nazwisko,

- obszar wiedzy i dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez daną osobę,

- nazwę i adres jednostki, w której został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,

- datę nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,

- datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w prowadzeniu badań naukowych lub działalności artystycznej.

4) wykaz osób zatrudnionych w jednostce w ramach stosunku pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, które stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki uzyskały w innej jednostce w okresie nie dłuższym niż 5 lat przed zatrudnieniem w jednostce.

Wykaz zawiera następujące dane osoby:

- imiona i nazwisko,

- obszar wiedzy i dziedzinę nauki albo dziedzinę sztuki dominujące w zakresie działalności naukowej prowadzonej przez daną osobę,

- nazwę, adres i kategorię naukową jednostki (jeżeli dotyczy) albo nazwę i adres uczelni notowanej w Academic Ranking of World Universities, w których został nadany stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki,

- datę nadania stopnia naukowego doktora albo stopnia doktora sztuki,

- datę rozpoczęcia i datę zakończenia zatrudnienia w jednostce.

10. MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE

Wykaz projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe (rodzaje projektów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia), realizowanych w jednostce w okresie objętym ankietą.

Wykaz zawiera:

- tytuł projektu,

- numer projektu,

- obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- określenie roli jednostki w zarządzaniu projektem,

- dane kierownika projektu oraz okres kierowania projektem,

- informację o wysokości środków finansowych ogółem przyznanych na realizację projektu (suma środków przyznanych wszystkim instytucjom lub jednostkom współrealizującym),

- nazwy instytucji lub jednostek współrealizujących projekt,

- nazwę instytucji finansującej,

- nazwę programu albo przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany,

- informację o wysokości środków finansowych przyznanych jednostce na poszczególne lata realizacji projektu,

- rok przyznania środków finansowych,

- datę rozpoczęcia i datę zakończenia realizacji projektu,

- informację o wysokości środków finansowych wydatkowanych przez jednostkę na realizację projektu w okresie objętym ankietą.

11. CZŁONKOSTWO PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI WE WŁADZACH ZAGRANICZNYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH ORAZ W ZESPOŁACH EKSPERCKICH, PEŁNIENIE FUNKCJI REDAKTORÓW NACZELNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W CZĘŚCI A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH, O KTÓREJ MOWA W § 15 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA, A TAKŻE UDZIAŁ W JURY KONKURSÓW LUB FESTIWALI ARTYSTYCZNYCH

1) członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw.

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz towarzystwa, organizacji lub instytucji:

- imiona i nazwisko,

- nazwę towarzystwa, organizacji lub instytucji,

- funkcję pełnioną we władzach towarzystwa, organizacji lub instytucji w okresie objętym ankietą,

- rok wyboru.

2) członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe.

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz zespołu eksperckiego:

- imiona i nazwisko,

- nazwę zespołu eksperckiego,

- nazwę organu lub instytucji powołującej,

- rok powołania,

- opis zadań ekspertów.

3) pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz czasopisma naukowego:

- imiona i nazwisko,

- nazwę czasopisma naukowego,

- współczynnik wpływu,

- rok objęcia funkcji.

4) udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. Wykaz zawiera następujące dane dotyczące pracownika jednostki oraz konkursu lub festiwalu:

- imiona i nazwisko,

- funkcję w jury,

- nazwę, miejsce i rok organizacji konkursu lub festiwalu.

12. LABORATORIA BADAWCZE Z POŚWIADCZENIEM UPRAWNIEŃ I WDROŻONE MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY JAKOŚCI

1) wykaz laboratoriów badawczych.

Wykaz zawiera:

- nazwę,

- profil działalności,

- obszar wiedzy (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę organizacji potwierdzającej kompetencje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja, w tym certyfikacja w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej),

- datę przyznania uprawnień,

- zakres uprawnień,

- numer identyfikacyjny laboratorium notyfikowanego i datę jego nadania,

- wykaz procedur i ich zakres,

- certyfikat wydany na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203).

2) wykaz wdrożonych międzynarodowych systemów jakości.

Wykaz zawiera liczbę i nazwy wdrożonych międzynarodowych systemów jakości (systemy zgodne z normami serii ISO 9000, ISO 14000, PN(OHSAS) 18000 i inne).

13. UDZIAŁ W TWORZENIU STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Wykaz zawiera:

- nazwę strategicznej infrastruktury badawczej,

- charakterystykę przedsięwzięcia.

14. PRAKTYCZNE EFEKTY BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

1) wykaz nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin, opracowanych na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami.

Wykaz zawiera:

- nazwę produktu,

- obszar wiedzy, w ramach którego opracowano produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę zamawiającego,

- numer umowy,

- opis produktu,

- przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu opracowania produktu (w złotych).

2) wykaz ekspertyz lub opracowań naukowych albo działań artystycznych na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości.

Wykaz zawiera:

- nazwę ekspertyzy, opracowania naukowego lub działania artystycznego,

- obszar wiedzy, w ramach którego przygotowano ekspertyzę lub opracowanie naukowe albo zrealizowano działania artystyczne (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę zamawiającego,

- numer umowy,

- opis zlecenia,

- przychody jednostki z tytułu wykonania ekspertyzy lub opracowania naukowego albo z tytułu realizacji działań artystycznych (w złotych).

3) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami.

Wykaz zawiera:

- obszar wiedzy, w ramach którego opracowano rozwiązania będące podstawą komercjalizacji lub know-how (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę odbiorcy,

- numer umowy,

- opis sposobu komercjalizacji,

- przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu komercjalizacji lub z tytułu know-how (w złotych).

15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE OBJĘTYM ANKIETĄ W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ

Wykaz zawiera nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć jednostki, w tym:

- nazwę osiągnięcia,

- opis osiągnięcia,

- obszar wiedzy właściwy dla osiągnięcia (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia).

Mogą to być wyłącznie osiągnięcia ściśle związane z działalnością naukową lub artystyczną. W przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, nie mogą to być osiągnięcia o charakterze wyłącznie dydaktycznym. Jednostka uznana za jednostkę niejednorodną, zgodnie z § 20 ust. 5 rozporządzenia, przedstawia nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięć w każdym obszarze wiedzy, w którym prowadzi działalność naukową lub artystyczną.

16. WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CZASOPISM NAUKOWYCH ZAMIESZCZONYCH W CZĘŚCI A ALBO C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA ODPOWIEDNIO W § 15 UST. 1 PKT 1 ALBO 3 ROZPORZĄDZENIA

Wykaz zawiera:

- tytuł czasopisma naukowego,

- język, w jakim czasopismo naukowe jest wydawane,

- nakład czasopisma naukowego,

- obszar wiedzy, którego dotyczy tematyka publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia).

17. WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH

1) przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia przez inne podmioty produktów (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.

Wykaz zawiera:

- nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt,

- obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę produktu (np. wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny),

- opis sposobu wdrożenia produktu,

- nazwę i adres podmiotu wdrażającego (z zaznaczeniem, czy jest to podmiot krajowy, czy zagraniczny) oraz jego numer identyfikacji skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON),

- przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w okresie objętym ankietą z tytułu wdrożenia produktu przez podmiot wdrażający (w złotych),

- datę i formę prawną przekazania produktu (umowa wdrożeniowa, umowa licencji, umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych lub udostępnienia własności intelektualnej).

Każde wdrożenie produktu wymaga potwierdzenia przez podmiot wdrażający na karcie wdrożenia produktu.

KARTA WDROŻENIA PRODUKTU

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w

.................................................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki)

Lp.Wyszczególnienie
1.Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, i lata realizacji (bez względu na źródło finansowania)
....................................................................................................................................................................................
2.Nazwa produktu (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny)
...................................................................................................................................................................................
3.Opis wdrożenia produktu
.....................................................................................................................................................................................
4.Nazwa i adres podmiotu wdrażającego oraz jego numer identyfikacji skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON)
.....................................................................................................................................................................................
5.Data i numer umowy (umowa wdrożeniowa, umowa licencji, umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych lub udostępnienia własności intelektualnej) potwierdzającej sprzedaż produktu podmiotowi wdrażającemu
.....................................................................................................................................................................................
6.Przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będące efektem umowy wdrożeniowej - ............ zł w okresie ......... - ..........
7.Potwierdzenie przez podmiot wdrażający wdrożenia produktu oraz wysokości środków finansowych przekazanych jednostce na podstawie umowy, o której mowa w lp. 5
.....................................................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu wdrażającego

2) przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu wdrożenia w tej jednostce, uczelni albo podmiocie produktów (innowacja produktowa, procesowa, systemowa, organizacyjna, społeczna albo inna, w tym wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny) będących efektem prowadzonych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wykaz zawiera:

- nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt,

- obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę produktu (np. wyrób, strategia, scenariusz, plan, program, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana rośliny),

- opis wdrożenia produktu,

- przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w okresie objętym ankietą z tytułu wdrożenia produktu (w złotych).

18. APLIKACJE PRODUKTÓW BĘDĄCYCH WYNIKAMI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH PROWADZONYCH W JEDNOSTCE DOKONANE PRZEZ INNE PODMIOTY

Wykaz dokonanych przez inne podmioty aplikacji produktów będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w jednostce.

Wykaz zawiera:

- nazwę zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt,

- obszar wiedzy właściwy dla zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za jednostki niejednorodne określony w § 20 ust. 5 rozporządzenia),

- nazwę produktu,

- opis aplikacji produktu, z uwzględnieniem takich elementów, jak: oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalność albo okres wykorzystania,

- nazwę i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu (z zaznaczeniem, czy jest to podmiot krajowy czy zagraniczny) oraz jego numer identyfikacji skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON),

- zasięg oddziaływania aplikacji produktu w okresie objętym ankietą,

- datę i formę prawną przekazania produktu (rodzaj umowy).

Każda aplikacja produktu wymaga potwierdzenia na karcie aplikacji produktu.

KARTA APLIKACJI PRODUKTU

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w

...................................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki)
Lp.Wyszczególnienie
1.Nazwa zadania badawczego, w wyniku realizacji którego powstał produkt, i lata realizacji (bez względu na źródło finansowania)
.....................................................................................................................................................................................
2.Nazwa produktu
......................................................................................................................................................................................
3.Opis aplikacji produktu, z uwzględnieniem takich elementów, jak: oryginalność, twórcza zmiana w funkcjonowaniu podmiotu korzystającego z aplikacji i powtarzalność albo okres wykorzystania
....................................................................................................................................................................................
4.Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego aplikację produktu oraz jego numer identyfikacji skarbowej (w Rzeczypospolitej Polskiej NIP), numer identyfikacyjny producenta rolnego lub gospodarstwa rolnego (w Rzeczypospolitej Polskiej nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) albo numer identyfikacji statystycznej (w Rzeczypospolitej Polskiej REGON)
...................................................................................................................................................................................
5.Forma prawna przekazania produktu
...................................................................................................................................................................................
6.Zasięg oddziaływania aplikacji produktu w latach .... - ....we właściwym polu należy wpisać znak X
mały/lokalny (zasięg nie większy niż 2 województwa lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt, nie większa niż 9)
średni/krajowy (zasięg nie mniejszy niż 3 województwa lub liczba podmiotów, które zastosowały produkt, nie mniejsza niż 10)
duży/międzynarodowy (aplikacja produktu na terenie więcej niż jednego państwa)
7.Potwierdzenie aplikacji przez podmiot, który zastosował produkt
.....................................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu potwierdzającego aplikację produktu

Nazwa i adres właściwego organu lub organizacji (jeżeli nie można wskazać podmiotu, który zastosował produkt)
.....................................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu lub organizacji

19. INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE ANKIETY

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe;

3) numer telefonu służbowego;

4) adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES INFORMACJI O PAU

1. OKRES, ZA KTÓRY INFORMACJE SĄ SKŁADANE

2. INFORMACJE OGÓLNE

1) REGON;

2) ulica;

3) numer domu i lokalu;

4) kod pocztowy;

5) miejscowość;

6) numer telefonu;

7) adres poczty elektronicznej;

8) kategoria naukowa.

3. INFORMACJE O KIEROWNIKU

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe/pełniona funkcja;

3) numer telefonu służbowego;

4) adres poczty elektronicznej.

4. INFORMACJE O POTENCJALE NAUKOWYM

1) liczba członków, w tym:

a) liczba czynnych członków,

b) liczba członków korespondentów,

c) liczba członków zagranicznych;

2) liczba wydziałów i liczba ich członków;

3) liczba komisji przy wydziałach i liczba ich członków, w tym spoza PAU;

4) liczba komisji międzywydziałowych i liczba ich członków, w tym spoza PAU;

5) liczba realizowanych projektów badawczych.

5. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

1) wydawane czasopisma naukowe, serie wydawnicze i monografie naukowe;

2) wydawnictwa źródłowe.

6. EFEKTY MATERIALNE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Wysokość środków finansowych pozyskanych na działalność naukową z innych źródeł niż środki finansowe na naukę.

7. POZOSTAŁE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

1) wykaz zorganizowanych konferencji naukowych;

2) informacja o upowszechnianiu osiągnięć nauki;

3) informacja o współpracy z zagranicą w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę;

4) informacja o współpracy krajowej w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę;

5) liczba przyznanych naukowcom stypendiów na prowadzenie badań naukowych;

6) liczba przyznanych naukowcom nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne;

7) informacja o wspieraniu społecznego ruchu naukowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje dotyczące pkt 1-7 należy przedstawić jako opisy nie więcej niż 5 najważniejszych efektów działalności naukowej w okresie objętym kompleksową oceną.

8. INFORMACJA O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE INFORMACJI

1) imię i nazwisko;

2) stanowisko służbowe (pełniona funkcja);

3) numer telefonu służbowego;

4) adres poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

I. CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

1. W części A wykazu czasopism naukowych zamieszcza się czasopisma naukowe ujęte w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia, posiadające obliczony 5-letni albo 2-letni współczynnik wpływu.

2. Liczbę punktów za publikację naukową w danym czasopiśmie naukowym określa się odrębnie dla poszczególnych grup tematycznych czasopism naukowych oraz dla poszczególnych baz czasopism naukowych, w zależności od wartości współczynnika wpływu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przy ustalaniu liczby punktów za publikację naukową w czasopiśmie naukowym ujętym w więcej niż jednej bazie czasopism naukowych uwzględnia się najwyższą wartość określoną dla poszczególnych baz zgodnie z ust. 2.

II. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

1. W części B wykazu czasopism naukowych zamieszcza się krajowe czasopisma naukowe, których aktualny adres redakcji lub adres wydawcy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadające współczynnika wpływu.

2. Czasopisma naukowe są oceniane na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis czasopisma naukowego do wykazu czasopism naukowych, zwanego dalej "wnioskiem", złożonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania redakcji lub wydawcy tego czasopisma.

3. Wniosek obejmuje następujące informacje:

1) tytuł czasopisma naukowego w języku oryginalnym;

2) tytuł czasopisma naukowego w języku angielskim;

3) historia czasopisma naukowego (zmiany tytułu czasopisma, wydawcy, ISSN lub eISSN oraz okres wydawania czasopisma naukowego w latach);

4) ISSN, eISSN;

5) DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);

6) adres strony internetowej czasopisma naukowego;

7) rok ukazania się pierwszego numeru czasopisma naukowego;

8) grupy nauk, do których należy czasopismo naukowe:

a) nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne,

b) nauki humanistyczne,

c) nauki społeczne;

9) dyscypliny naukowe lub artystyczne (wyznaczenie maksymalnie 2 podstawowych dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz maksymalnie 3 pozostałych dyscyplin naukowych lub artystycznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych);

10) dziedziny nauki lub sztuki (wyznaczenie podstawowej dziedziny nauki lub sztuki oraz maksymalnie 2 pozostałych dziedzin nauki lub sztuki, zgodnie z przepisami dotyczącymi obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych);

11) grupa albo grupy tematyczne czasopism naukowych, odrębnie dla poszczególnych baz czasopism naukowych (maksymalnie 5 najważniejszych kategorii);

12) język albo języki publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym wraz z informacją o liczbie publikacji naukowych w danym języku w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (w podziale na poszczególne lata);

13) redaktor naczelny:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) stopień lub tytuł naukowy albo stopień lub tytuł w zakresie sztuki,

d) afiliacja,

e) kraj afiliacji,

f) adres poczty elektronicznej;

14) adres redakcji:

a) instytucja (firma),

b) jednostka organizacyjna instytucji (firmy),

c) ulica, numer domu, numer lokalu,

d) kod pocztowy (skrytka pocztowa, poczta),

e) miasto,

f) województwo,

g) kraj,

h) numer telefonu kontaktowego,

i) adres poczty elektronicznej,

j) adres strony internetowej czasopisma naukowego;

15) główny wydawca:

a) instytucja (firma),

b) jednostka organizacyjna,

c) ulica, numer domu, numer lokalu,

d) kod pocztowy (skrytka pocztowa, poczta),

e) miasto,

f) województwo,

g) kraj,

h) numer telefonu kontaktowego,

i) adres poczty elektronicznej,

j) adres strony internetowej oficyny wydawniczej,

k) imię (imiona) i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu;

16) pozostali wydawcy (tylko nazwa instytucji);

17) afiliacja czasopisma (jeżeli występuje);

18) informacje dotyczące kryteriów wstępnych:

a) stosowanie procedury recenzowania szczegółowo opisanej na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w wersji drukowanej,

b) posiadanie przez czasopismo naukowe aktywnej strony internetowej,

c) procentowy udział osób recenzujących publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie recenzentów w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

d) procentowy udział publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym zawierających tytuł i streszczenie w języku angielskim w ogólnej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

e) liczba numerów łączonych czasopisma naukowego wydanych w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

f) informacja o wystąpieniu w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku opóźnienia wydawniczego wynoszącego co najmniej 6 miesięcy,

g) liczba numerów czasopisma naukowego wydanych w każdym roku w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

19) informacje uwzględniane przy ocenie czasopisma naukowego:

a) wykaz baz czasopism naukowych, w których czasopismo naukowe jest uwzględnione,

b) procentowy udział autorów publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie autorów w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

c) liczba publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, w podziale na poszczególne lata,

d) procentowy udział osób recenzujących publikacje naukowe w czasopiśmie naukowym, zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie recenzentów w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

e) częstotliwość wydawania czasopisma naukowego,

f) procentowy udział publikacji naukowych wydawanych w językach innych niż polski w ogólnej liczbie publikacji naukowych w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

g) liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych

w zagranicznych jednostkach naukowych lub dydaktycznych (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku),

h) liczba członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w Rzeczypospolitej Polskiej (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku),

i) procentowy udział publikacji naukowych dostępnych w pełnej wersji on-line w ogólnej liczbie publikacji naukowych w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

j) rok, od którego czasopismo naukowe jest nieprzerwanie wydawane,

k) informacje dodatkowe, w szczególności wyjaśnienie powodów wydania w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku numerów łączonych czasopisma naukowego.

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej w systemie, w terminie wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej.

4. Ocenie są poddawane krajowe czasopisma naukowe:

1) których pierwszy numer ukazał się nie później niż 2 lata przed rokiem złożenia wniosku;

2) wydawane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej; w przypadku czasopism naukowych wydawanych w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, obie postacie tych czasopism muszą być tożsame; postać elektroniczną ocenia się, jeżeli posiada eISSN i jest udostępniona pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma naukowego on-line, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer) lub posiada DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) oraz rok wydania.

5. Czasopisma naukowe są oceniane w 3 grupach nauk:

1) w grupie nauk humanistycznych;

2) w grupie nauk społecznych;

3) w grupie nauk ścisłych, technicznych, medycznych i przyrodniczych.

6. Czasopisma naukowe ujęte w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia, niezamieszczone w części A albo C wykazu czasopism naukowych, są zamieszczane w części B wykazu czasopism naukowych. Za publikacje naukowe w tych czasopismach przyznaje się nie mniej niż 10 punktów, nie dłużej jednak niż przez 2 kolejne lata.

7. Ocenę czasopism naukowych przeprowadza się w 2 etapach.

8. W pierwszym etapie oceny czasopisma naukowego dokonuje się według następujących kryteriów:

1) udostępnianie listy recenzentów publikacji naukowych na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w numerze drukowanym, nie rzadziej niż raz w roku;

2) stosowanie, opublikowanej na stronie internetowej czasopisma naukowego lub w postaci papierowej, procedury recenzowania publikacji naukowych, uwzględniającej poniższe zasady:

a) do oceny każdej publikacji naukowej jest powoływanych co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji,

b) recenzentowi nie ujawnia się autora lub autorów recenzowanej publikacji naukowej (double-blind review process) albo recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia i związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

c) pisemna recenzja publikacji naukowej zawiera wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia publikacji do wydania albo jej odrzucenia,

d) kryteria oceny publikacji naukowych i formularz recenzji są udostępnione na stronie internetowej czasopisma naukowego albo w każdym jego numerze;

3) posiadanie przez czasopismo naukowe aktywnej strony internetowej, zawierającej w szczególności:

a) tytuł,

b) ISSN,

c) skład rady naukowej,

d) informacje dotyczące kryteriów oceny publikacji naukowych i procedur ich kwalifikowania do druku,

e) skład redakcji czasopisma,

f) spisy treści wydanych numerów lub zeszytów w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

4) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni - osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma albo w podmiocie, w którym jest afiliowany redaktor naczelny czasopisma;

5) zamieszczanie w każdej publikacji w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku co najmniej tytułu i streszczenia w języku angielskim;

6) stabilność wydawnicza w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku potwierdzona ciągłością wydawania czasopisma naukowego (brak opóźnień większych niż 6 miesięcy).

9. Do drugiego etapu oceny są kwalifikowane czasopisma naukowe spełniające kryteria określone w ust. 8. W drugim etapie oceny dokonuje się według następujących kryteriów:

1) cytowania czasopisma naukowego określone na podstawie danych zgromadzonych w bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia;

2) wartość polskiego współczynnika wpływu (PWW);

3) procentowy udział autorów publikacji naukowych zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie autorów publikacji naukowych;

4) sklasyfikowanie czasopisma naukowego co najmniej w 2 bazach czasopism naukowych wskazanych w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia;

5) liczba publikacji naukowych w czasopiśmie naukowym w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku;

6) stopień umiędzynarodowienia procesu recenzowania - procentowy udział recenzentów zatrudnionych w zagranicznych jednostkach w całkowitej liczbie recenzentów;

7) częstotliwość wydawania czasopisma naukowego;

8) procentowy udział publikacji naukowych w pełnej wersji w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim w ogólnej liczbie publikacji;

9) umiędzynarodowienie rady naukowej - procentowy udział członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w zagranicznych jednostkach naukowych lub dydaktycznych w całkowitej liczbie członków rady naukowej;

10) udostępnianie wszystkich bieżących publikacji naukowych w wersji on-line;

11) okres nieprzerwanego wydawania czasopisma naukowego do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (w każdym roku ukazało się co najmniej jedno wydanie czasopisma naukowego, a w przypadku czasopism naukowych wydawanych w wersji on-line - co najmniej 6 artykułów naukowych);

12) wprowadzanie do polskiej bazy cytowań czasopism naukowych (POL-index) danych zawierających pełne rekordy bibliograficzne każdej publikacji naukowej z okresu co najmniej 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

13) znaczenie czasopisma naukowego dla rozwoju nauki polskiej i popularyzacji osiągnięć naukowych w kraju oraz za granicą.

10. Podstawę do ustalenia liczby punktów za publikację naukową w czasopiśmie naukowym stanowi suma punktów przyznanych za kryteria, o których mowa w ust. 9. Liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych wynosi nie więcej niż 15 punktów.

11. Zespół powołany na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia przedstawia ministrowi do zatwierdzenia szczegółowe zasady przyznawania punktów za kryteria, o których mowa w ust. 9, dla poszczególnych grup nauk, o których mowa w ust. 5. Zatwierdzone zasady minister publikuje w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

III. CZĘŚĆ C WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH

1. W części C wykazu czasopism naukowych uwzględnia się czasopisma naukowe znajdujące się w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych.

2. Liczba punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych wynosi nie więcej niż 25 i nie mniej niż 10.

3. Kryterium służącym do ustalenia liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych są wskaźniki bibliometryczne, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia.

4. Przy ustalaniu liczby punktów za publikację naukową w czasopiśmie naukowym ujętym w więcej niż jednej bazie czasopism naukowych uwzględnia się najwyższą wartość określoną dla poszczególnych baz w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia.

5. Za publikację naukową w czasopiśmie naukowym ujętym w bazie czasopism naukowych wskazanej w komunikacie, o którym mowa w § 15 ust. 7 rozporządzenia, niezawierającej wskaźników bibliometrycznych stanowiących podstawę do ustalenia wykazu czasopism naukowych, przyznaje się 10 punktów.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB OCENY AKTYWNOŚCI JEDNOSTKI W KOORDYNOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH, OBEJMUJĄCYCH BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE ORAZ W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ICH REALIZACJĘ

1. RODZAJE PROJEKTÓW:

r1) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane:

- w ramach programów ramowych Unii Europejskiej,

- w ramach programów Unii Europejskiej,

- w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych,

- przez zagraniczną instytucję publiczną powołaną w celu wspierania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej,

- przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

r2) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane:

- jako projekty strategiczne lub sektorowe albo inne projekty krajowe realizowane przez konsorcja naukowe,

- w ramach programów operacyjnych,

- jako projekty finansowane w ramach Europejskich i Polskich Platform Technologicznych;

r3) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe:

- finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

- finansowane przez ministra,

- międzynarodowe niewspółfinansowane,

- inne krajowe, realizowane przez konsorcja naukowe lub na zlecenie krajowych lub międzynarodowych przedsiębiorców,

- niewymienione w tiret 1-4.

2. ROLA JEDNOSTKI W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM:

z1) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 jednostkami tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

z2) koordynacja projektu realizowanego co najmniej z 2 jednostkami tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym;

z3) realizacja projektu w ramach konsorcjum albo projektu indywidualnego.

3. OBLICZANIE OCENY:

Wynik punktowy (P) jest obliczany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, według wzoru:

P = m * K

gdzie:

m - oznacza mnożnik dla projektu zgodnie z tabelą, w zależności od rodzaju projektu oraz roli jednostki w zarządzaniu projektem;

K - oznacza środki finansowe w milionach złotych przyznane jednostce w okresie objętym kompleksową oceną na realizację projektów, z wyłączeniem środków przyznanych partnerom koordynowanego projektu.

Tabela mnożników dla projektów

z1z2z3
r11086
r2875
r3654

Za jeden projekt jednostka może uzyskać maksymalnie 100 pkt, a za wszystkie realizowane w okresie objętym kompleksową oceną - maksymalnie 400 pkt.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KARTA OCENY JEDNOSTKI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NALEŻĄCYM DO GRUPY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH1)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

KARTA OCENY JEDNOSTKI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NALEŻĄCYM DO GRUPY NAUK ŚCISŁYCH I INŻYNIERSKICH1)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

KARTA OCENY JEDNOSTKI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NALEŻĄCYM DO GRUPY NAUK O ŻYCIU1)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

KARTA OCENY JEDNOSTKI O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NALEŻĄCYM DO GRUPY NAUK O SZTUCE I TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ1)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ALGORYTM PORÓWNANIA JEDNOSTKI Z JEDNOSTKĄ REFERENCYJNĄ

1. Ustala się metodę porównań parami, wykorzystującą ważoną relację przewyższania, zgodnie z którą podstawę do określenia kategorii naukowej proponowanej dla jednostki stanowią:

1) 4 odrębne oceny w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8 rozporządzenia, przyznane jednostce przez zespół ewaluacji;

2) wartości 4 ocen w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, ustalone przez Komitet i zatwierdzone przez ministra dla jednostek referencyjnych dla kategorii naukowej A i dla kategorii naukowej B, w każdej GWO.

2. Każda jednostka jest porównywana z 1 lub 2 jednostkami referencyjnymi ustalonymi dla tej GWO, do której została przypisana, a w przypadku jednostek niejednorodnych - z 1 lub 2 jednostkami referencyjnymi określonymi przez wartości ich ocen ustalone zgodnie z ust. 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia. Porównanie przeprowadza się odrębnie w ramach każdego z 4 kryteriów kompleksowej oceny.

3. W wyniku porównania jednostki z jednostką referencyjną w ramach danego kryterium, poddawanym kompleksowej ocenie jednostkom są przyznawane punkty według następujących zasad:

1) do porównania jednostek w ramach każdego kryterium stosuje się 2 wartości progowe ustalone przez Komitet:

a) próg nierozróżnialności D, wynoszący nie więcej niż 10% oceny przyznanej niżej ocenionej jednostce (poddawanej kompleksowej ocenie albo referencyjnej) w ramach i-tego kryterium,

b) próg pełnego przewyższania G, wynoszący nie mniej niż 30% oceny przyznanej niżej ocenionej jednostce (poddawanej kompleksowej ocenie albo referencyjnej) w ramach i-tego kryterium;

2) jeżeli różnica wartości oceny uzyskanej przez jednostkę oraz ustalonej dla jednostki referencyjnej w ramach i-tego kryterium nie przekracza założonego progu nierozróżnialności D, to jednostki w ramach tego kryterium są traktowane jako równorzędne, a wynik punktowy ich porównania Pi wynosi 0 punktów;

3) jeżeli różnica wartości oceny uzyskanej przez jednostkę oraz ustalonej dla jednostki referencyjnej w ramach i-tego kryterium przekracza próg pełnego przewyższania G, to wynik punktowy ich porównania Pi dla jednostki o wyższej ocenie wynosi +1 punkt, a wynik punktowy ich porównania Pi dla jednostki o niższej ocenie wynosi -1 punkt;

4) jeżeli różnica wartości oceny uzyskanej przez jednostkę oraz ustalonej dla jednostki referencyjnej w ramach i-tego kryterium znajduje się między wartościami progowymi, o których mowa w pkt 1, to wynik punktowy ich porównania Pi jest:

a) dodatni - dla jednostki, która w ramach i-tego kryterium została oceniona wyżej,

b) ujemny - dla jednostki, która w ramach i-tego kryterium została oceniona niżej

- i jest obliczany jako stosunek dodatniej różnicy ocen obu jednostek ΔO, pomniejszonej o D, do różnicy progu pełnego przewyższania G i progu nierozróżnialności D, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1

Założenia i symbole:

Oi (X) - ocena jednostki (X) w ramach i-tego kryterium

Oi (R) - referencyjna wartość oceny punktowej w ramach i-tego kryterium ustalona dla jednostki referencyjnej (R)

Pi (X, R) - wynik porównania jednostki (X) z jednostką referencyjną (R) w ramach i-tego kryterium (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Możliwe przypadkiPi (X,R)Pi (X,R)
(zgodnie z pkt 2-4)Oi (X) ≥ Oi (R)Oi (X) < Oi (R)
ΔO = Oi (X) - Oi (R)ΔO = Oi (R) - Oi (X)
ΔO ≥ G1- 1
G > ΔO > D(ΔO - D)/(G - D)- (ΔO - D)/(G - D)
ΔO ≤ D00

4. Całkowity wynik punktowy V(X, R) porównania jednostki (X) z jednostką referencyjną (R) jest ważoną sumą wyników porównań względem poszczególnych kryteriów, z uwzględnieniem wag dla tych kryteriów, zdefiniowanych odrębnie dla każdej grupy nauk i każdego rodzaju jednostek, według wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

V(X,R) = W1 x P1 (X,R) + W2 x P2 (X,R) + W3 x P3 (X,R) + W4 x P4 (X,R)

gdzie:

V(X,R) - oznacza całkowity wynik punktowy porównania jednostki (X) z jednostką referencyjną (R);

P1(X,R) ÷ P4(X,R) - oznaczają wynik punktowy porównania jednostki (X) z jednostką referencyjną (R) w ramach poszczególnych kryteriów kompleksowej oceny, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 (-1 ≤ Pi (X,R) ≤ 1);

W1 ÷ W4 - oznaczają wagi przypisane poszczególnym kryteriom kompleksowej oceny zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2

Kryterium ocenyWaga kryterium
Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni i uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnychInstytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk

i międzynarodowe instytuty badawcze

Instytuty badawcze i jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy
Nauki humanistyczne i społeczne
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze656565
2. Potencjał naukowy151515
3. Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej555
4. Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej151515
Nauki o życiu
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze657060
2. Potencjał naukowy101010
3. Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej151020
4. Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej101010
Nauki ścisłe i inżynierskie
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze656540
2. Potencjał naukowy101010
3. Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej151540
4. Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej101010
Nauki o sztuce i twórczości artystycznej
1. Osiągnięcia naukowe i twórcze656565
2. Potencjał naukowy151515
3. Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej555
4. Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej151515

5. W przypadku jednostek niejednorodnych wagi poszczególnych kryteriów przyjmuje się zgodnie z tabelą nr 2, uwzględniając rodzaj jednostki oraz grupę nauk właściwą dla obszaru wiedzy dominującego dla danej jednostki.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

SPOSÓB USTALANIA WARTOŚCI OCEN JEDNOSTEK NIEJEDNORODNYCH ORAZ WARTOŚCI OCEN JEDNOSTEK REFERENCYJNYCH DLA JEDNOSTEK NIEJEDNORODNYCH

1. Ocena jednostek niejednorodnych w ramach kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8 rozporządzenia, zwanych dalej "kryteriami", jest ustalana według następującego wzoru:

gdzie:

Ok - oznacza wartość oceny w ramach kryterium k; k=I, II, III, IV;

Okj - oznacza wartość oceny w ramach kryterium k ustaloną w poszczególnych obszarach wiedzy (j=1,...,m), z uwzględnieniem ograniczenia (3Nj-2N0j)*T/48 dla obszaru wiedzy j w zakresie kryterium I, oraz dzielnika Nj w zakresie kryteriów I i III;

= - oznacza udział w liczbie N pracowników jednostki prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w obszarze wiedzy j;

j - oznacza obszary wiedzy, w których działalność naukową lub badawczo-rozwojową prowadzą pracownicy jednostki;

m - oznacza liczbę obszarów wiedzy właściwych dla jednostki.

2. Wartości ocen jednostek referencyjnych dla kategorii naukowych A i B dla jednostek niejednorodnych w ramach poszczególnych kryteriów są ustalane według następujących wzorów:

gdzie:

Ok,REF_A - oznacza wartość oceny jednostki referencyjnej dla kategorii naukowej A dla jednostki niejednorodnej w ramach kryterium k;

Ok,REF_B - oznacza wartość oceny jednostki referencyjnej dla kategorii naukowej B dla jednostki niejednorodnej w ramach kryterium k;

Ok,REF_A,j, Ok,REF_B,j - oznacza wartość oceny jednostki referencyjnej odpowiednio dla kategorii naukowej A albo B w ramach kryterium k, ustaloną dla poszczególnych GWO właściwych pod względem rodzaju jednostek oraz obszarów wiedzy, stanowiących podstawę do uznania jednostki za jednostkę niejednorodną;

k - oznacza kryteria od I do IV, w ramach których jednostki są oceniane zgodnie z § 8 rozporządzenia.

3. Wyniki obliczeń według wzorów określonych w ust. 1 i 2 podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

KARTA OCENY POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

grafika

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126), które traci moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).