§ 9. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  9. 
Kompleksową ocenę przeprowadza się w grupach nauk, o których mowa w art. 39 pkt 2-5 ustawy, obejmujących obszary wiedzy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) według następującego przyporządkowania:
1)
w grupie nauk humanistycznych i społecznych - obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych;
2)
w grupie nauk ścisłych i inżynierskich - obszar nauk ścisłych i obszar nauk technicznych oraz dyscyplinę artystyczną sztuki projektowe;
3)
w grupie nauk o życiu - obszar nauk przyrodniczych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
4)
w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej - obszar sztuki oraz dyscyplinę naukową nauki o sztuce.