§ 8. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  8. 
Kompleksową ocenę jednostek przeprowadza się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)
osiągnięcia naukowe i twórcze;
2)
potencjał naukowy;
3)
praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4)
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.