§ 7. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  7. 
1. 
Jednostka prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych może wystąpić do ministra z wnioskiem o przeprowadzenie kompleksowej oceny w trybie określonym w § 27.
2. 
Jednostka, o której mowa w ust. 1, przedstawia w ankiecie informacje niepodlegające ochronie.