§ 6. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  6. 
Zmiana nazwy jednostki niezwiązana ze zmianami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, nie powoduje zmiany kategorii naukowej przyznanej tej jednostce działającej pod dotychczasową nazwą.