§ 5. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  5. 
1. 
Jednostka przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok jej złożenia.
2. 
PAU składa informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok ich złożenia.
3. 
Jednostka działająca dłużej niż 2 lata, ale krócej niż 4 lata, która nie powstała w wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, przedstawia w ankiecie informacje za cały okres swojej działalności poprzedzający rok złożenia ankiety.
4. 
Jednostka powstała w wyniku zmian organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, przedstawia w ankiecie informacje za okres 4 kolejnych lat poprzedzających rok jej złożenia, w tym informacje o osiągnięciach naukowych i twórczych przyporządkowanych tej jednostce, z uwzględnieniem dokonanych zmian.