§ 4. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  4. 
1. 
Niezależnie od terminu określonego na podstawie § 3 ust. 7 jednostka:
1)
posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę, może złożyć ankietę po upływie terminu określonego w art. 19 ust. 4 ustawy;
2)
utworzona po ostatnim terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, może złożyć ankietę po upływie 2 lat od dnia jej utworzenia;
3)
powstała w wyniku podziału jednostki posiadającej kategorię naukową albo połączenia jednostek, z których co najmniej jedna posiadała kategorię naukową, składa ankietę w terminie 60 dni od dnia:
a)
dokonania zmian organizacyjnych,
b)
wpisania do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk - w przypadku instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
c)
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku innej jednostki, posiadającej osobowość prawną;
4)
posiadająca kategorię naukową, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki albo części innych jednostek, lub z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, może złożyć ankietę w terminie, o którym mowa w pkt 3.
2. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nowej jednostki, która, działając w innej formie organizacyjnej, prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe przez okres co najmniej 2 lat przed dniem utworzenia w tej formie organizacyjnej, oraz jednostki utworzonej z wydzielonych organizacyjnie części innej jednostki albo innych jednostek posiadających kategorię naukową.
3. 
Do dnia przyznania nowej kategorii naukowej:
1)
jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek zachowuje kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki;
2)
jednostki powstałe w wyniku podziału jednostki zachowują kategorię naukową, jaką posiadała jednostka przed podziałem;
3)
jednostka, do której przyłączono wydzieloną organizacyjnie część innej jednostki albo części innych jednostek, albo z której wyłączono wydzieloną organizacyjnie część, zachowuje kategorię posiadaną przed przyłączeniem albo wyłączeniem.