§ 33. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  33. 
Przy kompleksowej ocenie za lata 2013-2016 w ramach parametru, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection.