§ 30. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  30. 
1. 
Kompleksową ocenę dokumentuje się w postaci elektronicznej w systemie oraz w postaci papierowej.
2. 
W systemie dokumentuje się:
1)
karty oceny jednostek i PAU;
2)
wyniki kwalifikacji formalnej oraz oceny dokonanej przez zespoły ewaluacji poszczególnych osiągnięć przedstawionych przez jednostkę w ankiecie oraz przez PAU w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3)
wyniki punktowe porównania wartości ocen przyznanych jednostkom z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny w danej GWO;
4)
kategorie naukowe proponowane dla jednostek i PAU przez właściwe komisje Komitetu;
5)
kategorie naukowe przyznane jednostkom i PAU przez ministra;
6)
składane do ministra wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania kategorii naukowej i wyniki ich rozpatrzenia.
3. 
W postaci papierowej dokumentuje się:
1)
karty oceny jednostek i PAU;
2)
oceny efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dokonane przez zespoły ewaluacji;
3)
opinie, o których mowa w § 27 ust. 4;
4)
uchwały właściwych komisji Komitetu w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla jednostek i PAU;
5)
uchwały Komitetu w sprawie opinii na temat wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 6.