§ 3. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  3. 
1. 
Komitet przeprowadza kompleksową ocenę:
1)
jednostek - na podstawie informacji zawartych w ankiecie, której zakres określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
PAU - na podstawie informacji dotyczących jej działalności, których zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Jednostka składa ankietę w systemie, z tym że:
1)
kartę wdrożenia produktu, o której mowa w części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia i
2)
kartę aplikacji produktu, o której mowa w części B ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia

- w formie skanów dokumentów.

3. 
Dodatkowo kierownik jednostki składa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, oświadczenie, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie złożonej w systemie oraz dołączonych do niej skanach dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce.
4. 
Do ankiety jednostka dołącza, w formie skanów, kopie następujących dokumentów:
1)
potwierdzających uzyskanie patentu lub prawa ochronnego;
2)
faktur potwierdzających wdrożenie wynalazku oraz środki finansowe i przychody w złotych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2-4;
3)
potwierdzających zastosowanie praw ochronnych lub autorskich.
5. 
Jednostka posiadająca kategorię naukową C, która występuje o ponowną kompleksową ocenę na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, dołącza do ankiety, w formie skanu, sprawozdanie z podjętych działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych wraz z opisem uzyskanych efektów.
6. 
PAU składa w systemie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w formie skanu.
7. 
Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o terminie składania:
1)
ankiet przez jednostki;
2)
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez PAU.
8. 
Komitet przeprowadza kompleksową ocenę w terminie:
1)
6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin określony na podstawie ust. 7;
2)
3 miesięcy od dnia otrzymania ankiety - w przypadkach określonych w § 4 ust. 1.
9. 
W przypadku złożenia niespełniających wymagań formalnych:
1)
ankiety albo
2)
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2

- wzywa się odpowiednio jednostkę albo PAU do ich poprawienia albo uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy przyznania kategorii naukowej bez rozpoznania.