§ 29. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  29. 
W trakcie przeprowadzania kompleksowej oceny Komitet może wezwać jednostkę albo PAU do przedstawienia wskazanych dokumentów w postaci papierowej w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji przedstawionych w ankiecie albo informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.