§ 28. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  28. 
1. 
Komitet określa GWO, w ramach której przeprowadza się kompleksową ocenę jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Zespół ewaluacji przyznaje jednostce, o której mowa w § 4 ust. 1, odrębne oceny w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez właściwą komisję Komitetu.
3. 
Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1, zgodnie z § 22 ust. 3-5.
4. 
Do karty oceny jednostki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zespół ewaluacji dołącza ocenę efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych.
5. 
Do ustalenia kategorii naukowych jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 6-8, § 23-25 i § 27.
6. 
Właściwa komisja Komitetu proponuje kategorię naukową dla jednostki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, uwzględniając ocenę efektów działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych.